The 2018 Safest-2x-Bagger

Updated: May 4th, 2018


#UserNameStock 1Jan 1May 4% DiffStock 2Jan1May 4% DiffStock 3Jan 1May 4% DiffGain
1nobshereTUD.V0.4200.400-4.76%PWCRF0.00110.0504445.45%EAS.V0.0950.055-42.11%1466.20%
2RocketredLOTO.CN0.1650.110-33.33%EPY.CN0.2050.105-48.78%PWCRF0.0010.0504445.45%1454.45%
3jimmyboyNOB.V0.1000.12525.00%COBC.V0.0850.295247.06%VUI.V0.1200.17041.67%104.58%
4LongzzzzzGLK.V0.0600.045-25.00%COBC.V0.0850.295247.06%CXB.V0.1300.070-46.15%58.63%
5ZadmanTGZ.TO2.9905.04068.56%PONY.TO2.6702.620-1.87%AVE.V0.5200.95082.69%49.79%
6LKFWDEXK2.3902.86019.67%MUX2.2802.100-7.89%MGG.V0.2550.48088.24%33.34%
7MartinbAGB.V1.5301.83019.61%CNL.TO3.3803.6909.17%TGZ.TO2.9905.04068.56%32.45%
8stoneminerVTT.V0.2450.210-14.29%TGZ.TO2.9905.04068.56%FWZ.V1.1901.64037.82%30.70%
9MiningCatalystVIT.V0.4350.370-14.94%BME.V0.6900.82018.84%NVX.V0.3000.55083.33%29.08%
1099hockeypenguinNXO.V1.1301.120-0.88%GGI.V2.4603.00021.95%APN.V0.2250.36060.00%27.02%
11GoldfingerMIN.TO1.3301.4509.02%NXE.TO3.2102.630-18.07%KOR.TO1.6503.00081.82%24.26%
12thewMMS.V0.0650.050-23.08%BEL.V0.3050.720136.07%EAS.V0.0950.055-42.11%23.63%
13ZeromarginAMZ.V1.2601.3406.35%AKG.TO0.8901.56075.28%FCU.TO0.7750.650-16.13%21.83%
14pinerosVUI.V0.1200.17041.67%SHL.V0.0300.03516.67%RJX.A.V0.0650.0650.00%19.44%
15JRvGSOLG.TO0.5100.495-2.94%KBLT.V12.30012.4901.54%NM.V0.9401.46055.32%17.97%
16bedragNC.CN2.6002.7104.23%PKK.CN0.0550.050-9.09%IPA.V0.6000.91051.67%15.60%
171ForDaMoneyHLX.AX0.0420.037-11.90%AQI.AX0.1400.110-21.43%KOR.AX0.0280.04975.00%13.89%
18FinanzrTGZ.TO2.9905.04068.56%TK.V0.7300.460-36.99%MIN.TO1.3301.4509.02%13.53%
19SigmundVLE.TO4.3505.45025.29%KL.TO19.27024.05024.81%SMD.V0.5100.450-11.76%12.78%
20MiningBookGuyMOD.AX0.0510.044-13.73%SGI.V1.0601.47038.68%RSG.AX1.1401.2307.89%10.95%
21thedave2006JET.V0.6600.74012.12%RHT.V1.2901.79038.76%ALEF.V0.6900.550-20.29%10.20%
22ChielIPT.V0.3450.42523.19%F.V0.8800.530-39.77%NVO.V3.6905.40046.34%9.92%
23WolfsterMIN.TO1.3301.4509.02%NSU.TO3.0603.82024.84%MUX.TO2.8602.710-5.24%9.54%
24ExcelsiorJAG.TO0.3450.3501.45%IPT.V0.3450.42523.19%AR.TO2.4002.4803.33%9.32%
25TronVIT.V0.4350.370-14.94%PGM.V0.5600.66017.86%NSU.TO3.0603.82024.84%9.25%
26DrjwGGI.V2.4603.00021.95%IPT.V0.3450.42523.19%FF.TO0.6200.510-17.74%9.13%
27mgoldIPT.V0.3450.42523.19%OS.V0.0950.075-21.05%OOO.V0.2200.27022.73%8.29%
28Newager23AR.TO2.4002.4803.33%HUM.L34.28034.100-0.53%EXK2.3902.86019.67%7.49%
29engineerKL.TO19.27024.05024.81%GMKN.ME10850.00010996.0001.35%ABX.TO18.18017.340-4.62%7.18%
30tomjosdAG6.7406.8501.63%EXK2.3902.86019.67%USAS3.6203.610-0.28%7.01%
31chatyakIPT.V0.3450.42523.19%MRL.V0.2800.245-12.50%VRR.V0.3200.3509.38%6.69%
32HHorsemanBME.V0.6900.82018.84%KTN.V0.2050.160-21.95%OOO.V0.2200.27022.73%6.54%
33NopumpallowedUAV.CN0.0900.10011.11%BUZ.P.V0.5600.70025.00%TUO.V0.2100.175-16.67%6.48%
34NumbersguyAZ.TO3.4604.20021.39%HSM.TO15.95010.850-31.97%WELL.V0.4400.57029.55%6.32%
35UpShittzCreekHTL.V0.7500.87016.00%VLE.TO4.3505.45025.29%AEP.V0.6700.520-22.39%6.30%
36ChaseAXR.TO1.9901.970-1.01%NXE.TO3.2102.630-18.07%FWZ.V1.1901.64037.82%6.25%
37laurentfMMY.V0.0650.08023.08%SWA.V0.1050.1159.52%VTT.V0.2450.210-14.29%6.11%
38SebinhoAGY.AX0.2600.29011.54%JET.V0.6600.74012.12%EQX.V1.1201.060-5.36%6.10%
39speculatorXOP.V0.0100.0100.00%NRG.V0.3800.260-31.58%NVO.V3.6905.40046.34%4.92%
40Z-ManGGI.V2.4603.00021.95%MTS.V1.1901.3009.24%FF.TO0.6200.510-17.74%4.48%
41madmannHIVE.V3.4301.490-56.56%NVO.V3.6905.40046.34%NVDA193.500239.06023.55%4.44%
42kabeljauF.V0.8800.530-39.77%XMG.CN0.9800.910-7.14%APN.V0.2250.36060.00%4.36%
43philipjamesSHL.V0.0300.03516.67%NOB.V0.1000.12525.00%NRG.V0.3800.260-31.58%3.36%
44jmmIPT.V0.3450.42523.19%CGP.V0.2800.2800.00%VTT.V0.2450.210-14.29%2.97%
45ferd98bullACU.V0.3000.190-36.67%AVE.V0.5200.95082.69%POR.V0.1050.065-38.10%2.64%
46PhotoJVTT.V0.2450.210-14.29%BME.V0.6900.82018.84%KBLT.V12.30012.4901.54%2.03%
47martinBME.V0.6900.82018.84%COP.TO0.1200.090-25.00%EMX.V1.0301.14010.68%1.51%
48LucTenHaveBME.V0.6900.82018.84%AZM.V0.3700.3700.00%RMX.TO1.4401.220-15.28%1.19%
49kgtGGI.V2.4603.00021.95%NC.CN2.6002.7104.23%MMS.V0.0650.050-23.08%1.04%
501111MOZ.TO1.1501.000-13.04%MUX.TO2.8602.710-5.24%EDR.TO3.0203.66021.19%0.97%
51touquoyAGB.V1.5301.83019.61%OS.V0.0950.075-21.05%FR.TO8.4808.8103.89%0.82%
52FanagaloVTT.V0.2450.210-14.29%ASM1.3401.4185.80%MIN.TO1.3301.4509.02%0.18%
53OnlyflawsSVM.TO3.2803.5909.45%MIN.TO1.3301.4509.02%NXE.TO3.2102.630-18.07%0.14%
54HandleshmandleBME.V0.6900.82018.84%AMZ.V1.2601.3406.35%AAL.V1.2000.900-25.00%0.06%
55Dutch1664KL.TO19.27024.05024.81%BTO.TO3.8803.660-5.67%PG.TO3.6002.910-19.17%-0.01%
56MiningNoviceORG.V0.6700.630-5.97%IPT.V0.3450.42523.19%DV.V0.7100.570-19.72%-0.83%
57specbidderXMG.CN0.9800.910-7.14%PIO.AX0.0290.023-20.69%NSU.TO3.0603.82024.84%-1.00%
58BrecciaKEN.V0.1700.1752.94%CEM.V0.1550.1550.00%AUX.V0.0750.070-6.67%-1.24%
59HoovORG.V0.6700.630-5.97%LMC.TO2.9202.740-6.16%GXS.V0.0650.0707.69%-1.48%
60KevinSORG.V0.6700.630-5.97%BBI.V0.3500.3808.57%MGM.V0.2600.240-7.69%-1.70%
61kassattackLRA.V0.7100.660-7.04%AAL.V1.2000.900-25.00%VLE.TO4.3505.45025.29%-2.25%
621969EnigmaISOL.CN1.3200.770-41.67%MTS.V1.1901.3009.24%NOB.V0.1000.12525.00%-2.47%
63robtr31CCC.V0.2200.42593.18%COBC.V0.7000.430-38.57%DM.V0.3500.130-62.86%-2.75%
64jachapBME.V0.6900.82018.84%GQC.V0.3650.225-38.36%ADZN.V0.7600.84010.53%-3.00%
65ivopashovTK.V0.7300.460-36.99%BME.V0.6900.82018.84%MIN.TO1.3301.4509.02%-3.04%
66cherguiELD.TO1.8201.290-29.12%SCA.V0.0550.0550.00%MEX.V0.3300.39018.18%-3.65%
67JoFWZ.V1.1901.64037.82%EGI0.6030.391-35.11%VTT.V0.2450.210-14.29%-3.86%
68obillAKR.V0.1000.085-15.00%PNG.V0.1750.160-8.57%UAV.CN0.0900.10011.11%-4.15%
69dropshotSAND4.9904.740-5.01%KL.TO19.27024.05024.81%ETG.TO0.7700.510-33.77%-4.66%
70JgmsAML.AX0.3050.35014.75%SMD.V0.5100.450-11.76%SME.V0.4650.375-19.35%-5.46%
71DKSIC.V0.0500.035-30.00%GCM.TO1.9602.55030.10%FF.TO0.6200.510-17.74%-5.88%
72MuttROXG.TO1.4001.210-13.57%MOZ.TO1.1501.000-13.04%JCO.V0.8200.8908.54%-6.03%
73canmexORG.V0.6700.630-5.97%BBI.V0.3500.3808.57%SNS.V0.4300.340-20.93%-6.11%
74LemandNVO.V3.6905.40046.34%WUC.CN1.0000.660-34.00%MDL.V0.1450.100-31.03%-6.23%
75SamsonBAR.TO0.5500.220-60.00%PGM.V0.5600.66017.86%IPT.V0.3450.42523.19%-6.32%
76anomalloyTK.V0.7300.460-36.99%INP.V1.5701.350-14.01%ASND.TO0.7200.95031.94%-6.35%
77vynjan2006OLA.V1.7801.320-25.84%REG.V1.8501.750-5.41%TMQ.TO1.3901.55011.51%-6.58%
78GoldgeoGGI.V2.4603.00021.95%MTS.V1.1901.3009.24%CRL.CN0.3400.165-51.47%-6.76%
79MarkedtofutureIPT.V0.3450.42523.19%MMS.V0.0650.050-23.08%PIO.AX0.0290.023-20.69%-6.86%
80hunterAG6.7406.8501.63%NXE.TO3.2102.630-18.07%SAND4.9904.740-5.01%-7.15%
81Mgb9313ORG.V0.6700.630-5.97%EQX.V1.1201.060-5.36%SSP.V0.3350.300-10.45%-7.26%
82janturcoMOZ.TO1.1501.000-13.04%PRB.V1.5001.310-12.67%FR.TO8.4808.8103.89%-7.27%
83ArgentumIPT.V0.3450.42523.19%GRG.V0.7000.500-28.57%ABRA.V0.2400.200-16.67%-7.35%
84HappymilesNC.CN2.6002.7104.23%ABCN.V1.5301.400-8.50%DYA.V0.4800.385-19.79%-8.02%
85TheGiffMOS.V0.2250.135-40.00%EGT.V0.1650.22033.33%AUG.TO2.0701.670-19.32%-8.66%
86kerfuffleLIO.V0.6300.6503.17%DGC.TO14.78010.770-27.13%TAO.TO0.4400.430-2.27%-8.74%
87miningstocksguideMMX.V1.8501.530-17.30%GRR.V0.2350.200-14.89%ASM1.3401.4185.80%-8.80%
88supra48PAT.V1.2501.66032.80%EHT.V0.0950.070-26.32%LOTO.CN0.1650.110-33.33%-8.95%
89teeveeCNL.TO3.3803.6909.17%III.TO3.3901.950-42.48%CPG.TO9.58010.1806.26%-9.01%
90MickCJ.TO5.0905.3505.11%CPI.TO0.6700.580-13.43%CTZ.V0.6400.520-18.75%-9.02%
91shadowiIPT.V0.3450.42523.19%NRG.V0.3800.260-31.58%DV.V0.7100.570-19.72%-9.37%
92kjmMRS.V0.3150.265-15.87%IPT.V0.3450.42523.19%NGZ.V0.4650.290-37.63%-10.11%
93brucelionheartWUC.CN1.0000.660-34.00%MTA.CN0.6600.84027.27%ECS.TO1.9501.420-27.18%-11.30%
946furlongsLTE.V1.4500.890-38.62%NVI.V0.1300.18038.46%BUS.V1.9801.300-34.34%-11.50%
95tschupr123MOS.V0.2250.135-40.00%AREV.CN0.6000.560-6.67%UAV.CN0.0900.10011.11%-11.85%
96jasonREG.V1.8501.750-5.41%BKY.L56.00046.140-17.61%MOZ.TO1.1501.000-13.04%-12.02%
97Goldenboy7123XMG.CN0.9800.910-7.14%PAM.V0.2000.185-7.50%NTM.CN0.0700.055-21.43%-12.02%
98rookieVTT.V0.2450.210-14.29%GQC.V0.3650.225-38.36%CZX.V0.2700.31014.81%-12.61%
99K2TK.V0.7300.460-36.99%SHG.L4.4006.10038.64%VG.V0.2250.135-40.00%-12.78%
100londonkiwiJET.V0.6600.74012.12%VTT.V0.2450.210-14.29%TK.V0.7300.460-36.99%-13.05%
101flDV.V0.7100.570-19.72%NXE.TO3.2102.630-18.07%TRST.CN9.1509.000-1.64%-13.14%
102HiHoSilverWDO.TO2.1101.880-10.90%SHNY9.5218.185-14.03%JNUG17.76015.110-14.92%-13.28%
103SwissyELO.V1.0600.720-32.08%AOI.TO1.4201.180-16.90%MIN.TO1.3301.4509.02%-13.32%
104BSTK.V0.7300.460-36.99%OOO.V0.2200.27022.73%R.TO0.3300.245-25.76%-13.34%
105RODLGD.TO0.4400.420-4.55%NUG.V0.2000.170-15.00%REN.V0.2650.210-20.75%-13.43%
106EmpireAOI.TO1.4201.180-16.90%REZ.V0.2600.220-15.38%PNG.V0.1750.160-8.57%-13.62%
107MesroXMG.CN0.9800.910-7.14%NXO.V1.1301.120-0.88%WUC.CN1.0000.660-34.00%-14.01%
108xenophonMIN.TO1.3301.4509.02%VTT.V0.2450.210-14.29%TK.V0.7300.460-36.99%-14.08%
109MadeOfRubberVTT.V0.2450.210-14.29%TK.V0.7300.460-36.99%MIN.TO1.3301.4509.02%-14.08%
110YohanleeRKS.CN0.3750.275-26.67%UAV.CN0.0900.10011.11%GSI.V0.1300.095-26.92%-14.16%
1112pacERD.TO0.6000.390-35.00%AUZ.AX0.1200.083-30.83%CG.TO6.4407.92022.98%-14.28%
112TheGalvanizerETG.TO0.7700.510-33.77%IN.TO1.3300.970-27.07%PGM.V0.5600.66017.86%-14.33%
113DJSSBB.TO2.2701.650-27.31%SOLG.TO0.5100.495-2.94%VTT.V0.2450.210-14.29%-14.85%
114MFungIPT.V0.3450.42523.19%ERD.TO0.6000.390-35.00%ETG.TO0.7700.510-33.77%-15.19%
115aurumARV.AX0.2650.190-28.30%PIO.AX0.0290.023-20.69%DEG.AX0.1600.1653.13%-15.29%
116BassmanBobTO.CN0.2500.180-28.00%MOS.V0.2250.135-40.00%GGI.V2.4603.00021.95%-15.35%
117NelsonVTT.V0.2450.210-14.29%HIVE.V3.4301.490-56.56%NAL.TO1.0101.26024.75%-15.36%
118TheNextBigRushKC.V0.6400.490-23.44%WUC.CN1.0000.660-34.00%SWA.V0.1050.1159.52%-15.97%
119RulingminingSME.V0.4650.375-19.35%BKY.L56.00046.140-17.61%ANX.TO0.4000.355-11.25%-16.07%
120docjim10MTA.V0.2650.190-28.30%LYSDY1.7102.02018.14%GDQMF0.2890.178-38.58%-16.25%
121jfostertmSWA.V0.1050.1159.52%IMR.V0.1400.080-42.86%NHK.TO0.7400.610-17.57%-16.97%
122cole119TK.V0.7300.460-36.99%MGA.TO0.2100.155-26.19%JET.V0.6600.74012.12%-17.02%
123CautiousNowREG.V1.8501.750-5.41%VTT.V0.2450.210-14.29%NRG.V0.3800.260-31.58%-17.09%
124SASKEXPRESSTK.V0.7300.460-36.99%VTT.V0.2450.210-14.29%CGP.V0.2800.2800.00%-17.09%
125ogiFWZ.V1.1901.64037.82%ADZ.V0.0950.055-42.11%PHM.V0.1700.090-47.06%-17.12%
126d.d.lindsayAN.V0.0750.055-26.67%ARG.TO1.1001.040-5.45%ATY.V0.7500.600-20.00%-17.37%
127WintersleepTK.V0.7300.460-36.99%NAL.TO1.0101.26024.75%MOS.V0.2250.135-40.00%-17.41%
128RobbyAIIM.V0.0700.045-35.71%IDK.CN0.1600.145-9.38%MGM.V0.2600.240-7.69%-17.59%
129WolffVTT.V0.2450.210-14.29%AUG.TO2.0701.670-19.32%SME.V0.4650.375-19.35%-17.65%
130goldfanaticLMC.TO2.9202.740-6.16%ARU.V2.4202.6509.50%BKR.V0.3400.145-57.35%-18.00%
131dellsvigorFTR.V0.0900.11527.78%EAS.V0.0950.055-42.11%F.V0.8800.530-39.77%-18.03%
132StarFireGBTC2016.00015.590-99.23%SNBN.SW3889.0006300.00062.00%OSK.TO3.3902.800-17.40%-18.21%
133EvenPrimeHIVE.V3.4301.490-56.56%NXE.TO3.2102.630-18.07%AGB.V1.5301.83019.61%-18.34%
134TheBeachNXE.TO3.2102.630-18.07%TK.V0.7300.460-36.99%CGP.V0.2800.2800.00%-18.35%
135JTNXE.TO3.2102.630-18.07%TK.V0.7300.460-36.99%CGP.V0.2800.2800.00%-18.35%
136CriticalInvestorHIVE.V3.4301.490-56.56%LMC.TO2.9202.740-6.16%BAY.V0.1600.1706.25%-18.82%
137AaronNXE.TO3.2102.630-18.07%CIA.TO1.2801.260-1.56%TK.V0.7300.460-36.99%-18.87%
138PepekALS.TO14.95014.690-1.74%NXE.TO3.2102.630-18.07%TK.V0.7300.460-36.99%-18.93%
139FischlaenderUSAU1.6301.260-22.70%GLDN.V0.1250.1358.00%ADZ.V0.0950.055-42.11%-18.93%
140robmcleodIDM.V0.1050.075-28.57%WDO.TO2.1101.880-10.90%BGM.V0.7500.620-17.33%-18.94%
141ng13NDM.TO2.2401.120-50.00%XMG.CN0.9800.910-7.14%SX.CN0.3350.3350.00%-19.05%
142WackoMOS.V0.2250.135-40.00%MRS.V0.3150.265-15.87%PONY.TO2.6702.620-1.87%-19.25%
143PamplonaTraderNXE.TO3.2102.630-18.07%SOLG.TO0.5100.495-2.94%TK.V0.7300.460-36.99%-19.33%
144Juan_ValdezVTT.V0.2450.210-14.29%TK.V0.7300.460-36.99%VML.V0.3300.305-7.58%-19.62%
145Adrian VeidtBGS.AX0.7550.510-32.45%NZC.AX0.3450.300-13.04%MOD.AX0.0510.044-13.73%-19.74%
146RoychrGGI.V2.4603.00021.95%CCW.V0.3500.210-40.00%ISOL.CN1.3200.770-41.67%-19.91%
147terrysteenDV.V0.7100.570-19.72%USAS3.6203.610-0.28%MOS.V0.2250.135-40.00%-20.00%
148TfredORG.V0.6700.630-5.97%SSV.V0.3800.235-38.16%EU.V0.0600.050-16.67%-20.26%
149Mr. SmokeyTK.V0.7300.460-36.99%LYC.AX2.1802.76026.61%ARL.AX1.9000.925-51.32%-20.57%
150Apples-of-GoldGLDLF1.0400.889-14.54%SVM.TO3.2803.5909.45%HVBTF2.7371.178-56.97%-20.69%
151Moose_pastureTK.V0.7300.460-36.99%VTT.V0.2450.210-14.29%WDO.TO2.1101.880-10.90%-20.72%
152kendorBMK.V0.1000.075-25.00%BBB.V0.3000.225-25.00%TLT.V0.2450.215-12.24%-20.75%
153Audax.77MOS.V0.2250.135-40.00%VGM.V0.0900.045-50.00%MTA.V0.6600.84027.27%-20.91%
154monoaranyaTOU.AX0.2100.140-33.33%AZX.V0.0800.075-6.25%KC.V0.6400.490-23.44%-21.01%
155BachEPY.CN0.2050.105-48.78%VTT.V0.2450.210-14.29%CGP.V0.2800.2800.00%-21.02%
156FairlyStockyTMABCN.V1.5301.400-8.50%MTS.V1.1901.3009.24%AIS.V1.1700.420-64.10%-21.12%
157RikyuMRS.V0.3150.265-15.87%BEE.V0.2900.32512.07%HS.CN0.1900.075-60.53%-21.44%
158StockTradeTOXOP.V0.0100.0100.00%LOTO.CN0.1650.110-33.33%FDM.CN0.1600.110-31.25%-21.53%
159MathematicsNXE.TO3.2102.630-18.07%HIVE.V3.4301.490-56.56%AMD10.28011.2809.73%-21.63%
160NickMSR.AX0.0040.0040.00%PNL.AX0.4100.310-24.39%RTG.AX0.2500.140-44.00%-22.80%
161SwedenKC.V0.6400.490-23.44%GXU.V0.2700.195-27.78%NXE.TO3.2102.630-18.07%-23.09%
162slmjrTK.V0.7300.460-36.99%NXE.TO3.2102.630-18.07%VTT.V0.2450.210-14.29%-23.11%
163RSMASE.CN0.0750.050-33.33%TORQ.V0.6000.6203.33%F.V0.8800.530-39.77%-23.26%
164raymipoECR.V0.2100.170-19.05%REN.V0.2650.210-20.75%RRI.V0.3600.250-30.56%-23.45%
165SwingTraderMattVPY.V2.1002.1301.43%LTV.V0.3200.165-48.44%LLG.V2.4501.840-24.90%-23.97%
166BringtherainIVN.TO4.2402.710-36.08%IN.TO1.3300.970-27.07%IDK.CN0.1600.145-9.38%-24.18%
167RumiBOC.V0.3400.240-29.41%MWM.CN0.7400.405-45.27%XBC.V0.5700.5801.75%-24.31%
168kokomNGZ.V0.4650.290-37.63%NRG.V0.3800.260-31.58%ONC.TO0.7100.680-4.23%-24.48%
169highgradeETG.TO0.7700.510-33.77%TK.V0.7300.460-36.99%SOLG.TO0.5100.495-2.94%-24.56%
170LeniNLC.V2.3001.400-39.13%KC.V0.6400.490-23.44%ANX.TO0.4000.355-11.25%-24.61%
171ZoShaMOS.V0.2250.135-40.00%VONE.V0.0800.065-18.75%MRS.V0.3150.265-15.87%-24.87%
172VladdyGGI.V2.4603.00021.95%WHM.V0.1450.085-41.38%TGIF.CN1.1600.510-56.03%-25.15%
173Armchairanalyst99AIM.TO3.7402.020-45.99%PTG.TO2.2001.870-15.00%AD.TO20.67017.360-16.01%-25.67%
174Edp007XMG.CN0.9800.910-7.14%NGZ.V0.4650.290-37.63%AMY.V0.2750.185-32.73%-25.83%
175valcovest.comCUZ.V0.2800.190-32.14%SIE.V0.2350.145-38.30%MUN.V0.1300.120-7.69%-26.04%
176SlowtrainNC.CN2.6002.7104.23%HS.CN0.1900.075-60.53%MMS.V0.0650.050-23.08%-26.46%
177TreasurechestpicksDDB.CN0.1350.080-40.74%HS.CN0.1900.075-60.53%AVM.CN0.0700.08521.43%-26.61%
178lnelsonUUUU1.7901.9307.82%ECSIF1.5601.078-30.91%HVBTF2.7371.178-56.97%-26.69%
179GnomeNXE.TO3.2102.630-18.07%CXO.V0.1950.170-12.82%NDM.TO2.2401.120-50.00%-26.96%
180WhistlerguyGGI.V2.4603.00021.95%MOS.V0.2250.135-40.00%DM.V0.3500.130-62.86%-26.97%
181TheLip2TK.V0.7300.460-36.99%ETG.TO0.7700.510-33.77%SOLG.L30.00026.800-10.67%-27.14%
182EricTheActorNXE.TO3.2102.630-18.07%SBB.TO2.2701.650-27.31%TK.V0.7300.460-36.99%-27.46%
183ZanmanIP.CN0.6200.345-44.35%GGI.V2.4603.00021.95%HS.CN0.1900.075-60.53%-27.64%
184sihvAVZ.AX0.2300.180-21.74%BGS.AX0.7550.510-32.45%SYA.AX0.0700.048-31.43%-28.54%
185PickleheadS.TO1.7201.150-33.14%IKM.V0.5100.270-47.06%LMC.TO2.9202.740-6.16%-28.79%
186schischiVTT.V0.2450.210-14.29%CDB.V0.4300.165-61.63%SOLG.L30.00026.800-10.67%-28.86%
187fijiwayaRTI.V1.7601.180-32.95%III.TO3.3901.950-42.48%EMH.V5.2104.500-13.63%-29.69%
188TomBookedTwoBAR.TO0.540.220-59.26%BGM.V0.750.620-17.33%MOZ.TO1.151.000-13.04%-29.88%
189Jim514ACB.TO9.6008.030-16.35%CRON.V9.7407.540-22.59%N.CN2.9601.440-51.35%-30.10%
190DimentosAIM.TO3.7402.020-45.99%JET.V0.6600.74012.12%HIVE.V3.4301.490-56.56%-30.14%
191moadibSRI.V0.1050.065-38.10%THCX.V4.0904.4909.78%DM.V0.3500.130-62.86%-30.39%
192Jam26VTT.V0.2450.210-14.29%TK.V0.7300.460-36.99%MOS.V0.2250.135-40.00%-30.42%
193ForestGumpXXII2.8002.210-21.07%TK.V0.7300.460-36.99%HVT.V1.2800.850-33.59%-30.55%
194RangerbentmanMMG.V0.4550.355-21.98%SRI.V0.1050.065-38.10%NRG.V0.3800.260-31.58%-30.55%
195donmac2117IP.CN0.6200.345-44.35%GGI.V2.4603.00021.95%LG.V0.5000.140-72.00%-31.47%
196goodieNXE.TO3.2102.630-18.07%TK.V0.7300.460-36.99%MOS.V0.2250.135-40.00%-31.68%
197icemanAOI.TO1.4201.180-16.90%GZZ.V0.2600.2703.85%PNO.V0.3850.065-83.12%-32.06%
198tigerslumpAIS.V1.1700.420-64.10%NAC.V0.6700.86028.36%DM.V0.3500.130-62.86%-32.87%
199investor765MOS.V0.2250.135-40.00%MQR.V0.2950.3001.69%HS.CN0.1900.075-60.53%-32.94%
200JKMD43NXN.V0.3500.155-55.71%ACB.TO9.6008.030-16.35%PWM.V0.7400.540-27.03%-33.03%
201soulMinerHIVE.V3.4301.490-56.56%TK.V0.7300.460-36.99%ORG.V0.6700.630-5.97%-33.17%
202kelkelJCO.V0.8200.8908.54%DM.V0.3500.130-62.86%ICM.V0.1700.085-50.00%-34.77%
203RockstoneNTY.V0.1450.075-48.28%BWC.CN0.7000.430-38.57%EMO.V0.1050.085-19.05%-35.30%
204SteveStCLM.V0.9200.660-28.26%VTT.V0.2450.210-14.29%AIS.V1.1700.420-64.10%-35.55%
205MaxhuntlyVEIN.V0.0850.050-41.18%EPY.CN0.2050.105-48.78%AEC.V0.3500.290-17.14%-35.70%
206JPHMMS.V0.0650.050-23.08%OK.V0.0600.045-25.00%HS.CN0.1900.075-60.53%-36.20%
207AztecHIVE.V3.4301.490-56.56%DYA.V0.4800.385-19.79%MEK.V0.0900.060-33.33%-36.56%
208RD85AOT.V1.5201.120-26.32%MOS.V0.2250.135-40.00%CUV.V0.3300.135-59.09%-41.80%
209Enviro111TV.TO1.5201.170-23.03%APH.TO18.7009.810-47.54%TGIF.CN1.1600.510-56.03%-42.20%
210zappadongWM.TO0.1000.065-35.00%BAR.TO0.5500.220-60.00%ERD.TO0.6000.390-35.00%-43.33%
211flooglebombXMG.CN0.9800.910-7.14%BMMJ1.4800.399-73.01%BE.CN2.6601.260-52.63%-44.26%
212DannyOceanBKR.V0.3400.145-57.35%LLP.CN0.3000.140-53.33%CXN.TO0.1800.135-25.00%-45.23%
213AceloveSWRM0.0740.017-77.55%ROS.V0.0800.0800.00%CUV.V0.3300.135-59.09%-45.55%
214venisonstewCRON.V9.7407.540-22.59%MYM.CN3.2501.400-56.92%MMJ.CN0.5500.215-60.91%-46.81%
215Playa_2012WHM.V0.1450.085-41.38%NNN.V0.1050.045-57.14%IP.CN0.6200.345-44.35%-47.63%
216steveSIM.V0.5500.390-29.09%70LA.F0.8600.200-76.74%OEE.V0.1250.065-48.00%-51.28%
217NicknStockHS.CN0.1900.075-60.53%LG.V0.5000.140-72.00%SDR.V0.0200.015-25.00%-52.51%
218InstadaltMWM.CN0.7400.405-45.27%TGIF.CN1.1600.510-56.03%HIVE.V3.4301.490-56.56%-52.62%
219movovrAMY.V0.2750.185-32.73%LG.V0.5000.140-72.00%MMJ.CN0.5500.215-60.91%-55.21%
220CoppergorillaICM.V0.1700.085-50.00%HS.CN0.1900.075-60.53%NNN.V0.1050.045-57.14%-55.89%
221NoSoup4UDM.V0.3500.130-62.86%DDB.CN0.1350.080-40.74%LG.V0.5000.140-72.00%-58.53%
222kayoKASH.V3.1500.315-90.00%HIVE.V3.4301.490-56.56%HS.CN0.1900.075-60.53%-69.03%
223BTOHIVE.V3.4301.490-56.56%KASH.V3.1500.315-90.00%PNO.V0.3850.065-83.12%-76.56%

The 2018 Safest-2x-Bagger

Updated: May 4th, 2018

Note: Table data are condensed versions for mobile applications.
#UserNameStock 1Stock 2Stock 3Gain
1nobshereTUD.VPWCRFEAS.V1466.20%
2RocketredLOTO.CNEPY.CNPWCRF1454.45%
3jimmyboyNOB.VCOBC.VVUI.V104.58%
4LongzzzzzGLK.VCOBC.VCXB.V58.63%
5ZadmanTGZ.TOPONY.TOAVE.V49.79%
6LKFWDEXKMUXMGG.V33.34%
7MartinbAGB.VCNL.TOTGZ.TO32.45%
8stoneminerVTT.VTGZ.TOFWZ.V30.70%
9MiningCatalystVIT.VBME.VNVX.V29.08%
1099hockeypenguinNXO.VGGI.VAPN.V27.02%
11GoldfingerMIN.TONXE.TOKOR.TO24.26%
12thewMMS.VBEL.VEAS.V23.63%
13ZeromarginAMZ.VAKG.TOFCU.TO21.83%
14pinerosVUI.VSHL.VRJX.A.V19.44%
15JRvGSOLG.TOKBLT.VNM.V17.97%
16bedragNC.CNPKK.CNIPA.V15.60%
171ForDaMoneyHLX.AXAQI.AXKOR.AX13.89%
18FinanzrTGZ.TOTK.VMIN.TO13.53%
19SigmundVLE.TOKL.TOSMD.V12.78%
20MiningBookGuyMOD.AXSGI.VRSG.AX10.95%
21thedave2006JET.VRHT.VALEF.V10.20%
22ChielIPT.VF.VNVO.V9.92%
23WolfsterMIN.TONSU.TOMUX.TO9.54%
24ExcelsiorJAG.TOIPT.VAR.TO9.32%
25TronVIT.VPGM.VNSU.TO9.25%
26DrjwGGI.VIPT.VFF.TO9.13%
27mgoldIPT.VOS.VOOO.V8.29%
28Newager23AR.TOHUM.LEXK7.49%
29engineerKL.TOGMKN.MEABX.TO7.18%
30tomjosdAGEXKUSAS7.01%
31chatyakIPT.VMRL.VVRR.V6.69%
32HHorsemanBME.VKTN.VOOO.V6.54%
33NopumpallowedUAV.CNBUZ.P.VTUO.V6.48%
34NumbersguyAZ.TOHSM.TOWELL.V6.32%
35UpShittzCreekHTL.VVLE.TOAEP.V6.30%
36ChaseAXR.TONXE.TOFWZ.V6.25%
37laurentfMMY.VSWA.VVTT.V6.11%
38SebinhoAGY.AXJET.VEQX.V6.10%
39speculatorXOP.VNRG.VNVO.V4.92%
40Z-ManGGI.VMTS.VFF.TO4.48%
41madmannHIVE.VNVO.VNVDA4.44%
42kabeljauF.VXMG.CNAPN.V4.36%
43philipjamesSHL.VNOB.VNRG.V3.36%
44jmmIPT.VCGP.VVTT.V2.97%
45ferd98bullACU.VAVE.VPOR.V2.64%
46PhotoJVTT.VBME.VKBLT.V2.03%
47martinBME.VCOP.TOEMX.V1.51%
48LucTenHaveBME.VAZM.VRMX.TO1.19%
49kgtGGI.VNC.CNMMS.V1.04%
501111MOZ.TOMUX.TOEDR.TO0.97%
51touquoyAGB.VOS.VFR.TO0.82%
52FanagaloVTT.VASMMIN.TO0.18%
53OnlyflawsSVM.TOMIN.TONXE.TO0.14%
54HandleshmandleBME.VAMZ.VAAL.V0.06%
55Dutch1664KL.TOBTO.TOPG.TO-0.01%
56MiningNoviceORG.VIPT.VDV.V-0.83%
57specbidderXMG.CNPIO.AXNSU.TO-1.00%
58BrecciaKEN.VCEM.VAUX.V-1.24%
59HoovORG.VLMC.TOGXS.V-1.48%
60KevinSORG.VBBI.VMGM.V-1.70%
61kassattackLRA.VAAL.VVLE.TO-2.25%
621969EnigmaISOL.CNMTS.VNOB.V-2.47%
63robtr31CCC.VCOBC.VDM.V-2.75%
64jachapBME.VGQC.VADZN.V-3.00%
65ivopashovTK.VBME.VMIN.TO-3.04%
66cherguiELD.TOSCA.VMEX.V-3.65%
67JoFWZ.VEGIVTT.V-3.86%
68obillAKR.VPNG.VUAV.CN-4.15%
69dropshotSANDKL.TOETG.TO-4.66%
70JgmsAML.AXSMD.VSME.V-5.46%
71DKSIC.VGCM.TOFF.TO-5.88%
72MuttROXG.TOMOZ.TOJCO.V-6.03%
73canmexORG.VBBI.VSNS.V-6.11%
74LemandNVO.VWUC.CNMDL.V-6.23%
75SamsonBAR.TOPGM.VIPT.V-6.32%
76anomalloyTK.VINP.VASND.TO-6.35%
77vynjan2006OLA.VREG.VTMQ.TO-6.58%
78GoldgeoGGI.VMTS.VCRL.CN-6.76%
79MarkedtofutureIPT.VMMS.VPIO.AX-6.86%
80hunterAGNXE.TOSAND-7.15%
81Mgb9313ORG.VEQX.VSSP.V-7.26%
82janturcoMOZ.TOPRB.VFR.TO-7.27%
83ArgentumIPT.VGRG.VABRA.V-7.35%
84HappymilesNC.CNABCN.VDYA.V-8.02%
85TheGiffMOS.VEGT.VAUG.TO-8.66%
86kerfuffleLIO.VDGC.TOTAO.TO-8.74%
87miningstocksguideMMX.VGRR.VASM-8.80%
88supra48PAT.VEHT.VLOTO.CN-8.95%
89teeveeCNL.TOIII.TOCPG.TO-9.01%
90MickCJ.TOCPI.TOCTZ.V-9.02%
91shadowiIPT.VNRG.VDV.V-9.37%
92kjmMRS.VIPT.VNGZ.V-10.11%
93brucelionheartWUC.CNMTA.CNECS.TO-11.30%
946furlongsLTE.VNVI.VBUS.V-11.50%
95tschupr123MOS.VAREV.CNUAV.CN-11.85%
96jasonREG.VBKY.LMOZ.TO-12.02%
97Goldenboy7123XMG.CNPAM.VNTM.CN-12.02%
98rookieVTT.VGQC.VCZX.V-12.61%
99K2TK.VSHG.LVG.V-12.78%
100londonkiwiJET.VVTT.VTK.V-13.05%
101flDV.VNXE.TOTRST.CN-13.14%
102HiHoSilverWDO.TOSHNYJNUG-13.28%
103SwissyELO.VAOI.TOMIN.TO-13.32%
104BSTK.VOOO.VR.TO-13.34%
105RODLGD.TONUG.VREN.V-13.43%
106EmpireAOI.TOREZ.VPNG.V-13.62%
107MesroXMG.CNNXO.VWUC.CN-14.01%
108xenophonMIN.TOVTT.VTK.V-14.08%
109MadeOfRubberVTT.VTK.VMIN.TO-14.08%
110YohanleeRKS.CNUAV.CNGSI.V-14.16%
1112pacERD.TOAUZ.AXCG.TO-14.28%
112TheGalvanizerETG.TOIN.TOPGM.V-14.33%
113DJSSBB.TOSOLG.TOVTT.V-14.85%
114MFungIPT.VERD.TOETG.TO-15.19%
115aurumARV.AXPIO.AXDEG.AX-15.29%
116BassmanBobTO.CNMOS.VGGI.V-15.35%
117NelsonVTT.VHIVE.VNAL.TO-15.36%
118TheNextBigRushKC.VWUC.CNSWA.V-15.97%
119RulingminingSME.VBKY.LANX.TO-16.07%
120docjim10MTA.VLYSDYGDQMF-16.25%
121jfostertmSWA.VIMR.VNHK.TO-16.97%
122cole119TK.VMGA.TOJET.V-17.02%
123CautiousNowREG.VVTT.VNRG.V-17.09%
124SASKEXPRESSTK.VVTT.VCGP.V-17.09%
125ogiFWZ.VADZ.VPHM.V-17.12%
126d.d.lindsayAN.VARG.TOATY.V-17.37%
127WintersleepTK.VNAL.TOMOS.V-17.41%
128RobbyAIIM.VIDK.CNMGM.V-17.59%
129WolffVTT.VAUG.TOSME.V-17.65%
130goldfanaticLMC.TOARU.VBKR.V-18.00%
131dellsvigorFTR.VEAS.VF.V-18.03%
132StarFireGBTCSNBN.SWOSK.TO-18.21%
133EvenPrimeHIVE.VNXE.TOAGB.V-18.34%
134TheBeachNXE.TOTK.VCGP.V-18.35%
135JTNXE.TOTK.VCGP.V-18.35%
136CriticalInvestorHIVE.VLMC.TOBAY.V-18.82%
137AaronNXE.TOCIA.TOTK.V-18.87%
138PepekALS.TONXE.TOTK.V-18.93%
139FischlaenderUSAUGLDN.VADZ.V-18.93%
140robmcleodIDM.VWDO.TOBGM.V-18.94%
141ng13NDM.TOXMG.CNSX.CN-19.05%
142WackoMOS.VMRS.VPONY.TO-19.25%
143PamplonaTraderNXE.TOSOLG.TOTK.V-19.33%
144Juan_ValdezVTT.VTK.VVML.V-19.62%
145Adrian VeidtBGS.AXNZC.AXMOD.AX-19.74%
146RoychrGGI.VCCW.VISOL.CN-19.91%
147terrysteenDV.VUSASMOS.V-20.00%
148TfredORG.VSSV.VEU.V-20.26%
149Mr. SmokeyTK.VLYC.AXARL.AX-20.57%
150Apples-of-GoldGLDLFSVM.TOHVBTF-20.69%
151Moose_pastureTK.VVTT.VWDO.TO-20.72%
152kendorBMK.VBBB.VTLT.V-20.75%
153Audax.77MOS.VVGM.VMTA.V-20.91%
154monoaranyaTOU.AXAZX.VKC.V-21.01%
155BachEPY.CNVTT.VCGP.V-21.02%
156FairlyStockyTMABCN.VMTS.VAIS.V-21.12%
157RikyuMRS.VBEE.VHS.CN-21.44%
158StockTradeTOXOP.VLOTO.CNFDM.CN-21.53%
159MathematicsNXE.TOHIVE.VAMD-21.63%
160NickMSR.AXPNL.AXRTG.AX-22.80%
161SwedenKC.VGXU.VNXE.TO-23.09%
162slmjrTK.VNXE.TOVTT.V-23.11%
163RSMASE.CNTORQ.VF.V-23.26%
164raymipoECR.VREN.VRRI.V-23.45%
165SwingTraderMattVPY.VLTV.VLLG.V-23.97%
166BringtherainIVN.TOIN.TOIDK.CN-24.18%
167RumiBOC.VMWM.CNXBC.V-24.31%
168kokomNGZ.VNRG.VONC.TO-24.48%
169highgradeETG.TOTK.VSOLG.TO-24.56%
170LeniNLC.VKC.VANX.TO-24.61%
171ZoShaMOS.VVONE.VMRS.V-24.87%
172VladdyGGI.VWHM.VTGIF.CN-25.15%
173Armchairanalyst99AIM.TOPTG.TOAD.TO-25.67%
174Edp007XMG.CNNGZ.VAMY.V-25.83%
175valcovest.comCUZ.VSIE.VMUN.V-26.04%
176SlowtrainNC.CNHS.CNMMS.V-26.46%
177TreasurechestpicksDDB.CNHS.CNAVM.CN-26.61%
178lnelsonUUUUECSIFHVBTF-26.69%
179GnomeNXE.TOCXO.VNDM.TO-26.96%
180WhistlerguyGGI.VMOS.VDM.V-26.97%
181TheLip2TK.VETG.TOSOLG.L-27.14%
182EricTheActorNXE.TOSBB.TOTK.V-27.46%
183ZanmanIP.CNGGI.VHS.CN-27.64%
184sihvAVZ.AXBGS.AXSYA.AX-28.54%
185PickleheadS.TOIKM.VLMC.TO-28.79%
186schischiVTT.VCDB.VSOLG.L-28.86%
187fijiwayaRTI.VIII.TOEMH.V-29.69%
188TomBookedTwoBAR.TOBGM.VMOZ.TO-29.88%
189Jim514ACB.TOCRON.VN.CN-30.10%
190DimentosAIM.TOJET.VHIVE.V-30.14%
191moadibSRI.VTHCX.VDM.V-30.39%
192Jam26VTT.VTK.VMOS.V-30.42%
193ForestGumpXXIITK.VHVT.V-30.55%
194RangerbentmanMMG.VSRI.VNRG.V-30.55%
195donmac2117IP.CNGGI.VLG.V-31.47%
196goodieNXE.TOTK.VMOS.V-31.68%
197icemanAOI.TOGZZ.VPNO.V-32.06%
198tigerslumpAIS.VNAC.VDM.V-32.87%
199investor765MOS.VMQR.VHS.CN-32.94%
200JKMD43NXN.VACB.TOPWM.V-33.03%
201soulMinerHIVE.VTK.VORG.V-33.17%
202kelkelJCO.VDM.VICM.V-34.77%
203RockstoneNTY.VBWC.CNEMO.V-35.30%
204SteveStCLM.VVTT.VAIS.V-35.55%
205MaxhuntlyVEIN.VEPY.CNAEC.V-35.70%
206JPHMMS.VOK.VHS.CN-36.20%
207AztecHIVE.VDYA.VMEK.V-36.56%
208RD85AOT.VMOS.VCUV.V-41.80%
209Enviro111TV.TOAPH.TOTGIF.CN-42.20%
210zappadongWM.TOBAR.TOERD.TO-43.33%
211flooglebombXMG.CNBMMJBE.CN-44.26%
212DannyOceanBKR.VLLP.CNCXN.TO-45.23%
213AceloveSWRMROS.VCUV.V-45.55%
214venisonstewCRON.VMYM.CNMMJ.CN-46.81%
215Playa_2012WHM.VNNN.VIP.CN-47.63%
216steveSIM.V70LA.FOEE.V-51.28%
217NicknStockHS.CNLG.VSDR.V-52.51%
218InstadaltMWM.CNTGIF.CNHIVE.V-52.62%
219movovrAMY.VLG.VMMJ.CN-55.21%
220CoppergorillaICM.VHS.CNNNN.V-55.89%
221NoSoup4UDM.VDDB.CNLG.V-58.53%
222kayoKASH.VHIVE.VHS.CN-69.03%
223BTOHIVE.VKASH.VPNO.V-76.56%