The 2018 Safest-2x-Bagger

Updated: May 4th, 2018

#UserNameStock 1Stock 2Stock 3Gain
1nobshereTUD.VPWCRFEAS.V1466.20%
2RocketredLOTO.CNEPY.CNPWCRF1454.45%
3jimmyboyNOB.VCOBC.VVUI.V104.58%
4LongzzzzzGLK.VCOBC.VCXB.V58.63%
5ZadmanTGZ.TOPONY.TOAVE.V49.79%
6LKFWDEXKMUXMGG.V33.34%
7MartinbAGB.VCNL.TOTGZ.TO32.45%
8stoneminerVTT.VTGZ.TOFWZ.V30.70%
9MiningCatalystVIT.VBME.VNVX.V29.08%
1099hockeypenguinNXO.VGGI.VAPN.V27.02%
11GoldfingerMIN.TONXE.TOKOR.TO24.26%
12thewMMS.VBEL.VEAS.V23.63%
13ZeromarginAMZ.VAKG.TOFCU.TO21.83%
14pinerosVUI.VSHL.VRJX.A.V19.44%
15JRvGSOLG.TOKBLT.VNM.V17.97%
16bedragNC.CNPKK.CNIPA.V15.60%
171ForDaMoneyHLX.AXAQI.AXKOR.AX13.89%
18FinanzrTGZ.TOTK.VMIN.TO13.53%
19SigmundVLE.TOKL.TOSMD.V12.78%
20MiningBookGuyMOD.AXSGI.VRSG.AX10.95%
21thedave2006JET.VRHT.VALEF.V10.20%
22ChielIPT.VF.VNVO.V9.92%
23WolfsterMIN.TONSU.TOMUX.TO9.54%
24ExcelsiorJAG.TOIPT.VAR.TO9.32%
25TronVIT.VPGM.VNSU.TO9.25%
26DrjwGGI.VIPT.VFF.TO9.13%
27mgoldIPT.VOS.VOOO.V8.29%
28Newager23AR.TOHUM.LEXK7.49%
29engineerKL.TOGMKN.MEABX.TO7.18%
30tomjosdAGEXKUSAS7.01%
31chatyakIPT.VMRL.VVRR.V6.69%
32HHorsemanBME.VKTN.VOOO.V6.54%
33NopumpallowedUAV.CNBUZ.P.VTUO.V6.48%
34NumbersguyAZ.TOHSM.TOWELL.V6.32%
35UpShittzCreekHTL.VVLE.TOAEP.V6.30%
36ChaseAXR.TONXE.TOFWZ.V6.25%
37laurentfMMY.VSWA.VVTT.V6.11%
38SebinhoAGY.AXJET.VEQX.V6.10%
39speculatorXOP.VNRG.VNVO.V4.92%
40Z-ManGGI.VMTS.VFF.TO4.48%
41madmannHIVE.VNVO.VNVDA4.44%
42kabeljauF.VXMG.CNAPN.V4.36%
43philipjamesSHL.VNOB.VNRG.V3.36%
44jmmIPT.VCGP.VVTT.V2.97%
45ferd98bullACU.VAVE.VPOR.V2.64%
46PhotoJVTT.VBME.VKBLT.V2.03%
47martinBME.VCOP.TOEMX.V1.51%
48LucTenHaveBME.VAZM.VRMX.TO1.19%
49kgtGGI.VNC.CNMMS.V1.04%
501111MOZ.TOMUX.TOEDR.TO0.97%
51touquoyAGB.VOS.VFR.TO0.82%
52FanagaloVTT.VASMMIN.TO0.18%
53OnlyflawsSVM.TOMIN.TONXE.TO0.14%
54HandleshmandleBME.VAMZ.VAAL.V0.06%
55Dutch1664KL.TOBTO.TOPG.TO-0.01%
56MiningNoviceORG.VIPT.VDV.V-0.83%
57specbidderXMG.CNPIO.AXNSU.TO-1.00%
58BrecciaKEN.VCEM.VAUX.V-1.24%
59HoovORG.VLMC.TOGXS.V-1.48%
60KevinSORG.VBBI.VMGM.V-1.70%
61kassattackLRA.VAAL.VVLE.TO-2.25%
621969EnigmaISOL.CNMTS.VNOB.V-2.47%
63robtr31CCC.VCOBC.VDM.V-2.75%
64jachapBME.VGQC.VADZN.V-3.00%
65ivopashovTK.VBME.VMIN.TO-3.04%
66cherguiELD.TOSCA.VMEX.V-3.65%
67JoFWZ.VEGIVTT.V-3.86%
68obillAKR.VPNG.VUAV.CN-4.15%
69dropshotSANDKL.TOETG.TO-4.66%
70JgmsAML.AXSMD.VSME.V-5.46%
71DKSIC.VGCM.TOFF.TO-5.88%
72MuttROXG.TOMOZ.TOJCO.V-6.03%
73canmexORG.VBBI.VSNS.V-6.11%
74LemandNVO.VWUC.CNMDL.V-6.23%
75SamsonBAR.TOPGM.VIPT.V-6.32%
76anomalloyTK.VINP.VASND.TO-6.35%
77vynjan2006OLA.VREG.VTMQ.TO-6.58%
78GoldgeoGGI.VMTS.VCRL.CN-6.76%
79MarkedtofutureIPT.VMMS.VPIO.AX-6.86%
80hunterAGNXE.TOSAND-7.15%
81Mgb9313ORG.VEQX.VSSP.V-7.26%
82janturcoMOZ.TOPRB.VFR.TO-7.27%
83ArgentumIPT.VGRG.VABRA.V-7.35%
84HappymilesNC.CNABCN.VDYA.V-8.02%
85TheGiffMOS.VEGT.VAUG.TO-8.66%
86kerfuffleLIO.VDGC.TOTAO.TO-8.74%
87miningstocksguideMMX.VGRR.VASM-8.80%
88supra48PAT.VEHT.VLOTO.CN-8.95%
89teeveeCNL.TOIII.TOCPG.TO-9.01%
90MickCJ.TOCPI.TOCTZ.V-9.02%
91shadowiIPT.VNRG.VDV.V-9.37%
92kjmMRS.VIPT.VNGZ.V-10.11%
93brucelionheartWUC.CNMTA.CNECS.TO-11.30%
946furlongsLTE.VNVI.VBUS.V-11.50%
95tschupr123MOS.VAREV.CNUAV.CN-11.85%
96jasonREG.VBKY.LMOZ.TO-12.02%
97Goldenboy7123XMG.CNPAM.VNTM.CN-12.02%
98rookieVTT.VGQC.VCZX.V-12.61%
99K2TK.VSHG.LVG.V-12.78%
100londonkiwiJET.VVTT.VTK.V-13.05%
101flDV.VNXE.TOTRST.CN-13.14%
102HiHoSilverWDO.TOSHNYJNUG-13.28%
103SwissyELO.VAOI.TOMIN.TO-13.32%
104BSTK.VOOO.VR.TO-13.34%
105RODLGD.TONUG.VREN.V-13.43%
106EmpireAOI.TOREZ.VPNG.V-13.62%
107MesroXMG.CNNXO.VWUC.CN-14.01%
108xenophonMIN.TOVTT.VTK.V-14.08%
109MadeOfRubberVTT.VTK.VMIN.TO-14.08%
110YohanleeRKS.CNUAV.CNGSI.V-14.16%
1112pacERD.TOAUZ.AXCG.TO-14.28%
112TheGalvanizerETG.TOIN.TOPGM.V-14.33%
113DJSSBB.TOSOLG.TOVTT.V-14.85%
114MFungIPT.VERD.TOETG.TO-15.19%
115aurumARV.AXPIO.AXDEG.AX-15.29%
116BassmanBobTO.CNMOS.VGGI.V-15.35%
117NelsonVTT.VHIVE.VNAL.TO-15.36%
118TheNextBigRushKC.VWUC.CNSWA.V-15.97%
119RulingminingSME.VBKY.LANX.TO-16.07%
120docjim10MTA.VLYSDYGDQMF-16.25%
121jfostertmSWA.VIMR.VNHK.TO-16.97%
122cole119TK.VMGA.TOJET.V-17.02%
123CautiousNowREG.VVTT.VNRG.V-17.09%
124SASKEXPRESSTK.VVTT.VCGP.V-17.09%
125ogiFWZ.VADZ.VPHM.V-17.12%
126d.d.lindsayAN.VARG.TOATY.V-17.37%
127WintersleepTK.VNAL.TOMOS.V-17.41%
128RobbyAIIM.VIDK.CNMGM.V-17.59%
129WolffVTT.VAUG.TOSME.V-17.65%
130goldfanaticLMC.TOARU.VBKR.V-18.00%
131dellsvigorFTR.VEAS.VF.V-18.03%
132StarFireGBTCSNBN.SWOSK.TO-18.21%
133EvenPrimeHIVE.VNXE.TOAGB.V-18.34%
134TheBeachNXE.TOTK.VCGP.V-18.35%
135JTNXE.TOTK.VCGP.V-18.35%
136CriticalInvestorHIVE.VLMC.TOBAY.V-18.82%
137AaronNXE.TOCIA.TOTK.V-18.87%
138PepekALS.TONXE.TOTK.V-18.93%
139FischlaenderUSAUGLDN.VADZ.V-18.93%
140robmcleodIDM.VWDO.TOBGM.V-18.94%
141ng13NDM.TOXMG.CNSX.CN-19.05%
142WackoMOS.VMRS.VPONY.TO-19.25%
143PamplonaTraderNXE.TOSOLG.TOTK.V-19.33%
144Juan_ValdezVTT.VTK.VVML.V-19.62%
145Adrian VeidtBGS.AXNZC.AXMOD.AX-19.74%
146RoychrGGI.VCCW.VISOL.CN-19.91%
147terrysteenDV.VUSASMOS.V-20.00%
148TfredORG.VSSV.VEU.V-20.26%
149Mr. SmokeyTK.VLYC.AXARL.AX-20.57%
150Apples-of-GoldGLDLFSVM.TOHVBTF-20.69%
151Moose_pastureTK.VVTT.VWDO.TO-20.72%
152kendorBMK.VBBB.VTLT.V-20.75%
153Audax.77MOS.VVGM.VMTA.V-20.91%
154monoaranyaTOU.AXAZX.VKC.V-21.01%
155BachEPY.CNVTT.VCGP.V-21.02%
156FairlyStockyTMABCN.VMTS.VAIS.V-21.12%
157RikyuMRS.VBEE.VHS.CN-21.44%
158StockTradeTOXOP.VLOTO.CNFDM.CN-21.53%
159MathematicsNXE.TOHIVE.VAMD-21.63%
160NickMSR.AXPNL.AXRTG.AX-22.80%
161SwedenKC.VGXU.VNXE.TO-23.09%
162slmjrTK.VNXE.TOVTT.V-23.11%
163RSMASE.CNTORQ.VF.V-23.26%
164raymipoECR.VREN.VRRI.V-23.45%
165SwingTraderMattVPY.VLTV.VLLG.V-23.97%
166BringtherainIVN.TOIN.TOIDK.CN-24.18%
167RumiBOC.VMWM.CNXBC.V-24.31%
168kokomNGZ.VNRG.VONC.TO-24.48%
169highgradeETG.TOTK.VSOLG.TO-24.56%
170LeniNLC.VKC.VANX.TO-24.61%
171ZoShaMOS.VVONE.VMRS.V-24.87%
172VladdyGGI.VWHM.VTGIF.CN-25.15%
173Armchairanalyst99AIM.TOPTG.TOAD.TO-25.67%
174Edp007XMG.CNNGZ.VAMY.V-25.83%
175valcovest.comCUZ.VSIE.VMUN.V-26.04%
176SlowtrainNC.CNHS.CNMMS.V-26.46%
177TreasurechestpicksDDB.CNHS.CNAVM.CN-26.61%
178lnelsonUUUUECSIFHVBTF-26.69%
179GnomeNXE.TOCXO.VNDM.TO-26.96%
180WhistlerguyGGI.VMOS.VDM.V-26.97%
181TheLip2TK.VETG.TOSOLG.L-27.14%
182EricTheActorNXE.TOSBB.TOTK.V-27.46%
183ZanmanIP.CNGGI.VHS.CN-27.64%
184sihvAVZ.AXBGS.AXSYA.AX-28.54%
185PickleheadS.TOIKM.VLMC.TO-28.79%
186schischiVTT.VCDB.VSOLG.L-28.86%
187fijiwayaRTI.VIII.TOEMH.V-29.69%
188TomBookedTwoBAR.TOBGM.VMOZ.TO-29.88%
189Jim514ACB.TOCRON.VN.CN-30.10%
190DimentosAIM.TOJET.VHIVE.V-30.14%
191moadibSRI.VTHCX.VDM.V-30.39%
192Jam26VTT.VTK.VMOS.V-30.42%
193ForestGumpXXIITK.VHVT.V-30.55%
194RangerbentmanMMG.VSRI.VNRG.V-30.55%
195donmac2117IP.CNGGI.VLG.V-31.47%
196goodieNXE.TOTK.VMOS.V-31.68%
197icemanAOI.TOGZZ.VPNO.V-32.06%
198tigerslumpAIS.VNAC.VDM.V-32.87%
199investor765MOS.VMQR.VHS.CN-32.94%
200JKMD43NXN.VACB.TOPWM.V-33.03%
201soulMinerHIVE.VTK.VORG.V-33.17%
202kelkelJCO.VDM.VICM.V-34.77%
203RockstoneNTY.VBWC.CNEMO.V-35.30%
204SteveStCLM.VVTT.VAIS.V-35.55%
205MaxhuntlyVEIN.VEPY.CNAEC.V-35.70%
206JPHMMS.VOK.VHS.CN-36.20%
207AztecHIVE.VDYA.VMEK.V-36.56%
208RD85AOT.VMOS.VCUV.V-41.80%
209Enviro111TV.TOAPH.TOTGIF.CN-42.20%
210zappadongWM.TOBAR.TOERD.TO-43.33%
211flooglebombXMG.CNBMMJBE.CN-44.26%
212DannyOceanBKR.VLLP.CNCXN.TO-45.23%
213AceloveSWRMROS.VCUV.V-45.55%
214venisonstewCRON.VMYM.CNMMJ.CN-46.81%
215Playa_2012WHM.VNNN.VIP.CN-47.63%
216steveSIM.V70LA.FOEE.V-51.28%
217NicknStockHS.CNLG.VSDR.V-52.51%
218InstadaltMWM.CNTGIF.CNHIVE.V-52.62%
219movovrAMY.VLG.VMMJ.CN-55.21%
220CoppergorillaICM.VHS.CNNNN.V-55.89%
221NoSoup4UDM.VDDB.CNLG.V-58.53%
222kayoKASH.VHIVE.VHS.CN-69.03%
223BTOHIVE.VKASH.VPNO.V-76.56%