The 2018 CEO Stock Picking Contest

Updated: June 8th, 2018

#UsernameStock 1Stock 2Stock 3Gain
1RFitz333PWCRFCUV.VGXU.V2973.06%
2RocketredPWCRFEPY.CNLOTO.CN2965.98%
3ChainbreakerWFE.AXBAS.AXVEC.AX130.47%
4mgoldNRN.VSEK.VTOP.CN109.60%
5tzebIMV.TONNO.VAZM.V93.76%
6WolfsterRHT.VRKS.CNIMV.TO74.35%
7goldfanaticMGG.VVRR.VWAF.V53.40%
8calOCO.VUAV.CNARV.AX50.75%
9PeterBaumTLG.AXVKTXRVX.TO50.11%
10HighheatNXT.VMAY.AXIFR.V47.69%
11pinerosAIIM.VCOBC.VNOB.V45.78%
12AllanION.VAAX.VARV.AX45.70%
13ogiATE.VKEN.VSVA.V44.25%
14LKFWDEXKSBGLMGG.V42.06%
15AfChiefNNO.VGGI.VMTS.V40.04%
16MickBZI.CNVLE.TOIPA.V37.91%
17robtr31CCC.VCYBX.CNDM.V36.41%
18StatesideCBE.VSMN.VMED.V33.21%
19soulMinerORG.VMOD.AXSRNE29.19%
20DJSGGI.VVRR.VRHT.V29.17%
21gmat10GMA.VFWZ.VADZ.V28.83%
22fiatDME.VCZN.TOLIC.V28.57%
23thewBEL.VMMS.VEAS.V28.48%
24MiningCatalystBMM.VMAW.TOMED.V28.29%
25RoychrGGI.VCSR.VMTS.V28.26%
26stocklorBEL.VPNN.VLOTO.CN28.00%
27Onepoint61803NVO.VWDO.TOCYP.V26.87%
28miningstocksguideOCO.VPSE.CNQNC.V26.85%
2999hockeypenguinGGI.VNXO.VAPN.V26.18%
30alstra32GGI.VMTS.VNVO.V25.68%
31JRvGAWE.VEQX.VJUGR.V25.31%
32BmanGGI.VCSR.VNOB.V24.88%
33TrotsS.TOAVE.VPUL.V22.53%
34TranVRR.VUAV.CNCSR.V21.61%
35Phild0498963321GGI.VDNI.CNPERU.V19.79%
36JPGGIGGI.VNOB.VMTS.V18.50%
37K2AZM.AXSTM.AXVXR.AX18.19%
38AldentyrellGGI.VNVO.VVTT.V17.92%
39megavossGGI.VMTS.VSMB.V16.83%
40DellsvigorBEL.VRAB.VPNO.V14.81%
41engineerGGI.VNVO.VSOLG.TO14.76%
42stoneminerVTT.VMIN.TOKNT.V14.60%
43GOLD8888MTS.VESK.VGGI.V14.36%
44cmd70x7MTS.VGGI.VESK.V14.36%
45EvenPrimeVRR.VMAI.VBAY.V14.35%
46Black stimSEI.VPOR.VFNC.V13.65%
47BassmanBobNOB.VORX.VGGI.V13.46%
48monoaranyaCLA.AXARV.AXIPT.V12.61%
49SigmundNVX.VDEG.AXNVO.V12.39%
50NickemountaingloryGGI.VBTH.CNPAT.V12.35%
51TheGalvanizerVTT.VCHOO.CNKRI.CN12.22%
52greenmetalsLBL.VKZD.VPERU.V11.60%
53thb0XMG.CNNTM.CNGGI.V11.11%
54Shawn3985GGI.VMRS.VMTS.V11.01%
55Jim514GGI.VACB.TOEBY.V10.75%
56bjohnsenNVO.VIPT.VNXE.TO9.53%
57ferd98bullSIC.VBUZ.P.VPOR.V8.65%
58pavoUAV.CNABN.VPYR.V8.62%
59SASKEXPRESSARS.LETG.TOFWZ.V8.34%
60kayoLL.VPLAY.CNVRR.V8.33%
61RangerbentmanSIC.VORX.VNOB.V8.33%
62GoldfingerAPN.VMIN.TOF.V7.77%
63janturcoMMS.VMOON.VFNC.V7.72%
64Z-ManGGI.VMTS.VFF.TO7.69%
65icemanREO.VTORR.VCZZ.V7.63%
66flbPGOLANX.TOORX.V7.55%
67kelkelCSR.VFNC.VRLV.V7.50%
68MiningNoviceGPR.AXIPT.VORG.V7.31%
69MagnumLDS.CNRHT.VNVO.V7.29%
70slmjrUEX.TOEFR.TOMTA.V6.96%
71quantumPONY.TOOGI.VVTT.V6.77%
72canmexMTS.VMMN.VCSR.V6.05%
73namelessGGI.VCLM.VMTS.V5.60%
74EasyMoneyBMPX.CNTHCX.VEMH.V5.39%
75DanielhNVO.VRK.VOOO.V5.31%
76ChaseBAY.VAZM.VVTT.V5.11%
77WolffNRN.VFNC.VPTU.V4.97%
78MarkusREZ.VMEX.VDNI.CN4.80%
79cherguiMEX.VAZR.VBAY.V4.68%
80DrjwGGI.VFF.TODNI.CN4.61%
81specbidderIRR.LSOLG.LNVO.V4.06%
82xenophonMIN.TOVTT.VIPT.V3.17%
83PoolmanARS.LLTV.VTMQ.TO2.91%
84ScroogeMcduckMOS.VPGX.VXMG.CN2.67%
85HappymilesGGI.VIP.CNXMG.CN2.66%
86RumiJET.VETI.CNIBAT.CN1.98%
87PorksquaredMPX.CNMTS.VEMH.V1.87%
88dutch_patienceHPQ.VEGT.VPYR.V1.85%
89veganEGT.VTMG.VORL.TO1.78%
90jerrio78GOR.CNAVM.CNIDK.CN1.46%
912pacAGO.AXHLX.AXVIC.AX1.37%
92bedragPKK.CNUAV.CNBUZ.P.V1.09%
93londonkiwiJET.VVTT.VHPL.V0.60%
94touquoyAGB.VOS.VFR.TO0.29%
95BrianBitcoinBullREZ.VBHS.VPGM.V0.27%
96JoFWZ.VPNN.VKTO.V0.09%
97madmannPGD.TOSCY.TONXE.TO0.08%
98PamplonaTraderSME.VRYR.VBAY.V0.07%
99VerificationCodeGGI.VIMR.VBML.V-0.12%
100tomjosdSVB.TOSPA.VSBR.TO-0.19%
101Mr. SmokeyXMG.CNTKVTT.V-0.37%
1026furlongsIMEX.VLTE.VIPA.V-0.42%
103OrefindersORX.VPGM.VVIT.V-0.60%
104GoldgeoGGI.VMTS.VCRL.CN-0.82%
105VladdyGGI.VMTS.VMMJ.CN-1.05%
106venisonstewGGI.VMMJ.CNMTS.V-1.05%
107rosebudNC.CNRHT.VRKS.CN-1.55%
108LeniFPX.VADZN.VANTL.V-1.94%
109CautiousNowVRR.VADZ.VNRN.V-2.19%
110TheNextBigRushHMX.AXEQX.VAZZ.TO-2.45%
111blackmagic123GGI.VHIVE.VVRR.V-2.52%
112MadeOfRubberHGU.TOIPT.VNXE.TO-2.58%
113docjim10GCM.TOOOOHVBTF-2.67%
114Catcher001GGI.VMOS.VNC.CN-3.10%
115SFtraderWUC.CNIPT.VORG.V-3.43%
116HHorsemanDSV.VSVB.TOAZM.V-3.99%
117Rockj0ckLGO.TOCMMC.TOIII.TO-4.09%
118OnlyflawsABRA.VFWZ.VKC.V-4.20%
119m00tpointMRS.VGGI.VMMS.V-4.29%
120JayfireNZC.AXIPT.VNEO.TO-4.53%
121numbersguyWELL.VFUND.VOK.V-4.55%
122toozNVO.VANX.TOMONT.CN-4.81%
123Aka23NZC.AXBGS.AXCTM.AX-5.01%
124MickeyMantleANX.TOSIR.VBML.V-5.11%
1251111GIGA.VMAE.VSIC.V-5.27%
12621LIO.VGGI.VMMJ.CN-5.48%
1271ForDaMoneyHLX.AXAQI.AXKOR.AX-5.56%
128SotalyToberAIS.TOWML.VCTV.V-5.56%
129AvestanUECNXE.TOEQX.V-6.02%
130TronAZX.VIPT.VEFR.TO-6.04%
131MineralisedNZC.AXSTM.AXAQI.AX-6.08%
132LucTenHaveAZM.VGUS.P.VRDU.V-6.21%
133MathematicsVRR.VHIVE.VJET.V-6.23%
134StigWigsHS.CNBAY.VUAV.CN-6.37%
135SamsonIPT.VPXX.AXKTO.V-6.41%
136SpaceXPAT.VAAZ.VVPT.V-6.46%
137valcovest.comPMC.CNNCP.TOJAX.V-6.56%
138stevePYR.VUAV.CNPNG.V-6.61%
139DandanGGI.VDDB.CNEBY.V-6.73%
140NeelyDanNVO.VEPL.VDEF.V-6.75%
141MimibegaloPLI.TOGGI.VPYR.V-6.79%
142EricTheActorCGP.VREG.VOOO.V-6.86%
143SwedenICM.VANX.TOFNC.V-6.92%
144valen1828ARE.AXCCV.AXAGO.AX-6.94%
145DobnakEBY.VACB.TOEMH.V-7.06%
146BrettCrossGGI.VMRS.VCE.V-7.36%
147MarstockEDV.TOPAAS.TOSBB.TO-7.39%
148AmitPGrewalBTRU.VVPT.VAAZ.V-7.82%
149kerfuffleELD.TOLIO.VCLH.V-7.87%
150Goldenboy7123PAM.VNTM.CNNOB.V-7.98%
151HiHoSilverSHNYJNUGDEG.AX-8.05%
152MarkedtofutureARV.AXIPT.VANX.TO-8.14%
153TfredGGI.VMTS.VAIS.V-8.24%
154MikcamVTT.VMIN.TOGMV.V-8.26%
155PoggioneLGT.B.TOFASTNAM.V-8.41%
156brucelionheartMTA.VNZC.AXCBW.V-8.51%
157rustypantsEBY.VMMS.VNOB.V-8.59%
158generanTNY.CNSEI.VANX.TO-9.15%
159jmmRYR.VVTT.VUEC-9.22%
160Adrian VeidtIPT.VAXUDV.V-9.37%
161TossofDEF.VNVO.VOSTK-9.64%
162BullishEBY.VYTY.VSOLG.TO-9.69%
163Apples-of-GoldSVB.TOCZICFABRA.V-9.74%
164flNHK.TOFWZ.VINV.TO-9.92%
165TheGiffMMS.VPRSM.LCXV.V-9.97%
166JamjamIDK.CNFNC.VICM.V-10.04%
167ekimPGD.TONXN.VSCY.TO-10.08%
168vynjan2006TK.VNXE.TOSIC.V-10.19%
169Sugar-DogGGI.VMOS.VEMH.V-10.52%
170jachapSRL.VMAI.VVTT.V-10.70%
171TrebHIVE.VBAY.VVTT.V-10.78%
172GrevSTA.VBMK.VGGI.V-10.99%
173anomalloyAMK.VBTO.TOEBY.V-11.02%
174BreakingBad01JAL.AXNZC.AXHPR.AX-11.23%
175martinAU.VIRV.CNWUC.CN-11.27%
176AuContraireSNV.VSOJ.VELY.V-11.49%
177BrecciaARV.AXGQC.VFWZ.V-11.79%
178RulingminingGBTCSYA.AXCOB.AX-12.05%
179tigerslumpGGI.VCLM.VDYA.V-12.29%
180teeveeNXE.TOCNL.TOIII.TO-12.33%
181JTSNS.VMOS.VIPT.V-12.53%
182ruuuudyDAU.VYTY.VNOB.V-12.78%
183ZeromarginNVO.VAMZ.VADZ.V-12.78%
184BdryPKK.CNMRS.VUAV.CN-13.06%
185PicklheadIKM.VSMN.VPTU.V-13.07%
186SwissyELO.VAOI.TOMIN.TO-13.12%
187supra48PAT.VGAR.VAVM.CN-13.21%
188fizzbangXMG.CNPIO.AXARV.AX-13.32%
189ForestGumpMPX.CNPOR.VKER.TO-13.50%
190GrandNagusAMY.VMRS.VEBY.V-13.70%
191HoovSMN.VGXS.VPRG.V-13.83%
192Mgb9313API.CNMEX.VSSP.V-13.86%
193PhotoJMIN.TOERD.TOORG.V-14.03%
194MiningBookGuyMUN.VMEP.AXSWA.V-14.17%
1950915bgGGI.VPLI.TOCLM.V-14.32%
196itsjoylynnASP.TOUAV.CNMOS.V-14.44%
197jascas007BEX.VSIC.VLTV.V-14.54%
198ZadmanASE.CNRKS.CNCYP.V-14.59%
199KevinSXAM.AXGGG.AXDYL.AX-14.93%
200MassimomHPQ.VMOS.VFNC.V-14.98%
201NickMSR.AXAZY.AXAQI.AX-15.08%
202Canuck481DYA.VGGI.VLTV.V-15.12%
203Jam26GGI.VMOS.VTO.CN-15.17%
204RODLGD.TOREN.VGSV.TO-15.19%
205kassattackVLE.TOMRZ.VAU.V-15.28%
206laurentfOS.VANX.TOMEX.V-15.37%
207lnelsonABCN.VNC.CNWWR-15.51%
208schischiVTT.VSBB.TOWUC.CN-15.60%
209NelsonVTT.VHIVE.VNAL.TO-15.79%
210aurumSME.VIPT.VPIO.AX-15.92%
211Ev1GGI.VMRS.VPLAY.CN-16.25%
212kokomNRG.VNGZ.VONC.TO-16.31%
213RiMRS.VBBI.VMYM.CN-16.40%
214TengrandXMG.CNNC.CNDM.V-16.89%
215chatyakVTT.VORX.VDXD.V-16.92%
216rgrowdenCZN.TOIPT.VMOS.V-16.96%
217cole119NXE.TOCALI.CNPAT.V-17.15%
218brianGGI.VCLM.VZMA.V-17.22%
219zappadongGZZ.VAZR.VAVX.V-17.54%
220hmatSX.CNTK.VIPT.V-17.74%
221mike86NXE.TOACB.TOTK.V-17.90%
222JameskwantesLLG.VGRA.VNAR.V-17.95%
223ArgentumBHS.VABRA.VIPT.V-18.15%
224beeskneesCCB.VFDM.CNICM.V-18.36%
225RikyuPNG.VICM.VEBY.V-18.49%
226BB1974CUV.VGGI.VMAW.TO-18.78%
227StarFirePNN.VAWE.VRGC.V-18.80%
228LetgoQIWIKPAYTEUM-18.98%
229sihvCXO.AXADV.AXNLI.AX-19.25%
230TheLip2NZC.AXDV.VORG.V-19.69%
231PepekCGP.VVTT.VSME.V-20.01%
232makemoney2018HIJU.CNQCC.CNGGI.V-20.06%
233TomCamPYR.VRLV.VRGX.TO-20.23%
234BoneheadHIVE.VNVAXCBW.V-20.86%
235ChielABRA.VMMA.VMAW.TO-21.18%
236raymipoBTT.VXTM.VTKU.V-21.34%
237splatapusETG.TOTK.VSMF.TO-21.66%
238rane123AZR.VDHR.AXNNN.V-21.68%
239Audax.77MOS.VEGT.VVGM.V-21.68%
240StockTradeTOPAT.VPNO.VRP.V-22.11%
241stratanicMRO.VASE.CNRRI.V-22.13%
242jorgenjonnsonCRL.CNGHG.CNGGI.V-22.28%
243drill trackerECS.TOREG.VERD.TO-22.76%
244DrKamakaziAREV.CNWELL.VMY.CN-22.83%
245truetraderoFCC.VGRDM.VCSR.V-22.85%
246SpaceexxplorationGGI.VIMR.VHS.CN-22.92%
247wannabeinvestorKCC.VAZX.VSVB.TO-23.06%
248EusticeGR.VMUX.TOKG.V-23.93%
249robmcleodITR.VWPQ.VOLA.V-23.99%
250smokescreen1MRS.VVTT.VGQC.V-24.07%
251500wedgeMMJ.CNDDB.CNGGI.V-24.61%
2521969EnigmaGGI.VMOS.VCUV.V-24.71%
253BSRYR.VKCC.VGRO.V-24.73%
254welshdad1081UAV.CNRLV.VEPY.CN-24.79%
255UpShittzCreekAEP.VVLE.TOLTE.V-25.05%
256MilksprimeNXE.TOETG.TOF.V-25.05%
257DimentosAIM.TOJET.VHIVE.V-25.08%
258FischlaenderSRI.VUSAUANG.V-25.27%
259PackerADZ.VMIRL.CNVTT.V-25.37%
260RosscoeGGI.VCLM.VTAC.V-25.48%
261MFungNXE.TOBGS.AXOS.V-25.58%
262kendorWHM.VDEG.AXFYL.V-25.70%
263JKMD43NXE.TONXN.VMMS.V-25.81%
264jasonBLS.VAMZ.VVTT.V-25.83%
265RobbyNOB.VNRG.VNGZ.V-25.99%
266AlGreeneACU.VAIS.VGGI.V-26.06%
267JaneoPLS.AXARL.AXTAW.AX-26.09%
268ZoShaMOS.VVONE.VMRS.V-26.28%
269RobertAU.VVLE.TOMMV.V-26.49%
270investor765MEK.VADK.VPOR.V-26.56%
271Budd22BCU.VMOS.CNGGI.V-26.73%
272MaggeeMRS.VSX.CNNRG.V-26.82%
273WackoMOS.VPNG.VMRS.V-26.88%
274AztecGGI.VHIVE.VWHM.V-26.95%
275jfostertmMEX.VNRG.VIMR.V-26.95%
276huesosVRR.VBCU.VECC.V-27.22%
277DKNVO.VBCU.VNIP.V-27.26%
278moadibTHCX.VDM.VSRI.V-27.32%
279LemandHRE.VPQE.VIPT.AX-27.55%
280Sparky27GPH.VS.TOARV.AX-27.96%
281dynamic123MAI.VNMX.TOESM.TO-28.00%
282Mr.T.OHSE.TOCHV.CNVLT.V-28.19%
283AaronNXE.TOCRL.CNCBW.V-28.24%
284GeoDalePTX.CNHPQ.VORX.V-28.24%
285SebinhoGGS.VITR.VLSC.V-28.27%
286donmac2117LG.VGGI.VIP.CN-28.47%
287shunDM.VRKS.CNJET.V-28.68%
288WintersleepIN.TOERD.TOIVN.TO-28.77%
289keygenNOB.VTK.VGTG.V-29.16%
290wrkoutmn50MIRL.CNTK.VSSL.TO-29.20%
291WhistlerguyGGI.VMOS.VDM.V-29.27%
292JPHCVV.VOK.VHS.CN-29.29%
293IshkabibbleMOS.VGGI.VAIS.V-29.58%
294JGMSAU.VPTX.CNPLU.V-29.63%
295KevinDV.VAHR.VCGP.V-29.82%
296ng13THC.CNFAT.CNRLV.V-29.89%
297VerhoevenERD.TOVTT.VTK.V-29.93%
298llarryMMS.VPNN.VTV.TO-30.14%
299Edp007NOB.VNRG.VMMJ.CN-30.25%
300PimPTU.VFMC.VNZC.AX-30.26%
301MuttSMN.VBMK.VBAR.TO-30.31%
302rocmanLL.VCYX.VNF.CN-30.39%
303Cvac01TPS.CNSURG.VNU.V-30.42%
304FinanzrIPT.VABRA.VBAR.TO-30.42%
305PurpleKushHS.CNIPT.VPNN.V-30.54%
306BrandyAZX.VARV.AXPGM.L-30.61%
307MaddshastaCGP.VSRI.VLAM.TO-30.79%
308Dutch1664ARL.AXECS.TOPLL.AX-30.91%
309roboLTV.VGRO.VEPY.CN-31.06%
310itradeBaconFuturesMTS.VIP.CNNNN.V-31.18%
311Makingmoneynow1BLOK.VRHT.VLOTO.CN-31.34%
312PatternsZEN.VMWM.CNRKS.CN-31.57%
313jazzamiOM.VTXR.VBFD.V-31.65%
314regisSGZ.VALG.VSME.V-31.73%
315OliverNOB.VEPWR.VVG.V-31.86%
316NakdobAXR.TOHIVE.VRTI.V-32.87%
317WeedcoinISOL.CNBEW.VACB.TO-33.07%
318Juan_ValdezADZ.VNGZ.VSME.V-33.11%
319highgradeWLF.VXOP.VMTU.V-33.30%
320terrysteenHPQ.VARV.AXMOS.V-33.31%
321tokiVRR.VADZ.VNNA.V-33.41%
322fijiwayaMMS.VNTM.CNMOS.V-33.70%
323BrownianStocksATY.VAZX.VTML.TO-33.71%
324CaptainDuffMOZ.TORPM.VCWM.V-33.94%
325hunterERD.TOVIT.VGQC.V-33.94%
326PeteHZM.TOTUO.VHIVE.V-34.02%
327LukejacksonPONY.TOPNO.VRUG.V-34.29%
328FunphishEPY.CNLOTO.CNTRAK.V-34.33%
329prudent_investorADZ.VGQC.VME.TO-34.62%
330EmpireAFE.VORG.VKASH.V-34.64%
331flooglebombHS.CNTGIF.CNXMG.CN-34.74%
332kabeljauOS.VXMG.CNQPLAY.CN-34.85%
333JSSRAXE.VRVV.VSDE.V-34.87%
334MaxhuntlyDW.TOLOTO.CNVANC.V-35.19%
335hoggerPNO.VSSL.TONCP.TO-35.30%
336dropshotBAR.TOERD.TOKBLT.V-35.50%
337Newager23ABRA.VSSP.VPRZ.V-35.75%
338philipjamesAIIM.VRJX.A.VNRG.V-35.83%
339MBjonesGLH.CNMRS.VMMJ.CN-36.14%
340pedrolucasNRG.VMRS.VMOS.V-36.15%
341FanagaloVLE.TOBTT.VGIS.V-36.28%
342NatedoggGGI.VAIS.VFTEC.V-36.43%
343smallcapsteveRTM.VSX.CNPOR.V-36.65%
344TheBeachFNQ.CNRGX.TOMOS.V-36.67%
345MesroNTM.CNSGX.VMRS.V-36.92%
346CriticalInvestorJET.VDM.VGIGA.V-36.95%
347LomanMPX.CNGHG.CNBLGV.CN-37.02%
348BachTK.VMGA.TOBVA.V-37.17%
349peleewhynot6MTS.VLHS.CNCRYP.CN-37.30%
350YohanleeCRYP.CNN.CNUAV.CN-37.30%
351gman66EW.VGLLABP.H-37.55%
352DavidtKTN.VBAR.TOMGM.V-37.71%
353handleshmandleAU.VAMZ.VAAL.V-37.71%
354d2dgwNC.CNMOS.VFTEC.V-38.03%
355JamietrifICM.VDDB.CNMRS.V-38.06%
356Jonny_GaltMMS.VMRS.VPLAY.CN-38.30%
357DrjUSS.VMOS.VSNS.V-38.72%
358VividBMRS.VLG.VFDM.CN-38.82%
359SpeculatorNXE.TOHIVE.VNRG.V-39.38%
360tschupr123CRL.CNHPQ.VDXD.V-39.42%
361Oceanview13RLV.VWHM.VLDS.CN-39.52%
362Enviro111TNY.CNTK.VAUZ.AX-39.56%
363kittykinsGGP.LLION.LPML.L-39.84%
364ivopashovCRE.VARL.AXAUZ.AX-40.01%
365GoTimeMRS.VNU.VQCC.CN-41.20%
366IluvbloPAT.VAIS.VDM.V-41.30%
367RockstoneNTY.VCYBX.CNEMO.V-41.48%
368ExcelsiorSCZ.VMXSGRCG.V-41.76%
369jasonjN.CNRKS.CNAPP.CN-41.83%
370zlingtradeBLOK.VNXE.TOZZZOF-42.01%
371d.d.lindsayWML.VSTA.VWMR.V-42.51%
372tomandjerryWHM.VSME.VISOL.CN-43.23%
373JelliottTNY.CNPKK.CNMOS.V-43.57%
37499fxdACG.CNATT.CNUAV.CN-43.99%
375GnomeCRL.CNMMS.VWHM.V-44.00%
376ChipshotCT.VHS.CNLOTO.CN-44.15%
377FriedCLB.VOMI.TOBXXX.CN-44.24%
378gunnerMOS.VHIVE.VMRS.V-44.76%
379frogngostixMRS.VMOS.VHS.CN-44.92%
380InstadaltHS.CNNCI.VHIVE.V-45.45%
381rookieBCU.VADK.VBSX.TO-45.50%
382JoshACG.CNAPP.CNSX.CN-45.77%
383goodieMOS.VADK.VHS.CN-46.35%
384Mxpx80YD.VLDS.CNCUV.V-46.72%
385SmackSX.CNIP.CNACG.CN-47.19%
386FairlyStockyTMID.VMOS.VPOR.V-47.24%
387NicknStockLG.VHS.CNEBY.V-47.47%
388movovrAMY.VBCU.VISOL.CN-48.28%
389AcelovePNN.VBTCSAPTY-48.51%
390LargeKASH.VCBW.VCUO.V-48.55%
391SwingtraderMattPLAY.CNBPWR.UNAKE.CN-48.83%
392ExiaCALI.CNRKS.CNQCA.CN-49.67%
393GreenBeansCNX.VFMC.VFGD.V-49.83%
394Moose_pastureMIRL.CNSGX.VSKE.V-49.89%
395diegovbsDDB.CNACG.CNSX.CN-50.11%
396SteveStCLM.VDM.VTK.V-50.15%
397BoWingIDK.CNBLOK.VOPW.V-50.35%
398DnamMRS.VPLAY.CNFTEC.V-51.19%
399ShadowiNRG.VAZX.VBTT.V-51.24%
400DueckWML.VRQB.CNBIGG.CN-51.81%
401RutgerzDM.VID.VVTT.V-52.07%
402BringtherainID.VWLGCLTV.V-52.29%
403Playa_2012IP.CNWHM.VNNN.V-52.32%
404Blackened06AAZ.VVIDA.CNSTMP.V-52.75%
405wasaga_beachMFX.VSGX.VSGN.V-53.96%
406Hogger1974IP.CNMOS.VPLAY.CN-54.11%
407MinakiMOS.VIP.CNHS.CN-54.69%
408redlakecapitalPNO.VJG.VGCN.V-54.95%
409rjuniorDM.VRVV.VCNBX-56.36%
410owning_mahownyLTX.VDDB.CNCYBX.CN-57.35%
411Not2SiriusNLC.VBKR.VXMG.CN-58.00%
412kjmHS.CNPOR.VKASH.V-58.35%
413RD85HS.CNATT.CNNSP.V-58.73%
414CoppergorillaBCU.VICM.VHS.CN-58.75%
415gnomes9AAZ.VDDB.CNFAT.CN-59.32%
416DannyOceanGTG.VLLP.CNBKR.V-59.77%
417armchairanalyst99LTV.VID.VPLAY.CN-60.87%
418VancityMMS.VPNO.VHIVE.V-61.04%
419NickBDM.VAPP.CNPLAY.CN-61.16%
420R44MOS.VPLAY.CNHS.CN-61.33%
421JprinnyPLAY.CNGAR.VEAS.V-61.51%
422WilliamWouldBLOK.VN.CNHIVE.V-61.51%
423Guildwood1HS.CNCHV.CNAAZ.V-61.69%
424Bman97PLAY.CNLOTO.CNHS.CN-62.20%
425BullishguySCYB.VHS.CNNGZ.V-62.88%
426GatormanHS.CNDDB.CNBLOK.V-64.53%
427SlowtrainHS.CNACG.CNDDB.CN-65.96%
428NoSoup4UJUJU.A.CNCUV.VPLAY.CN-66.08%
429ChrisgHS.CNBLGV.CNPLAY.CN-68.47%
430LapiliaDM.VXBLK.CNCYX.V-78.33%
431BTOHIVE.VKASH.VPNO.V-79.98%