The 2017 CEO Stock Picking Contest

Updated: October 13th, 2017


#USERNAMEStock1Jan 1Sept 30Diff %Stock2Jan 1Sept 30Diff %Stock3Jan 1Sept 30Diff %Portfolio Gain/Loss
1SigmundPRG.V0.2150.115-46.51%SA.V0.5000.7550.00%NVO.V0.8007.65856.25%286.58%
2raymipoAU.V0.3802.83644.74%ECR.V0.1950.25530.77%MD.V1.1001-9.09%222.14%
3OnlyflawsMARL.V1.2001.7344.17%MAW.TO0.3800.36-5.26%GTT.V0.2601.85611.54%216.81%
4MiningCatalystMED.V0.1650.1650.00%GTT.V0.2601.85611.54%WHN.V0.1050.085-19.05%197.50%
5MiningBookGuySWA.V0.2000.125-37.50%AQI.AX0.2000.14-30.00%AU.V0.3802.83644.74%192.41%
6StatesideGTT.V0.2601.85611.54%SIC.V0.0550.03-45.45%LIB.CN0.1250.1250.00%188.69%
7dalton123TK.V0.2250.59162.22%MMS.V0.0750.09526.67%FAT.CN0.0800.29262.50%150.46%
8StarFireGAL.V0.1000.09-10.00%AQA.TO0.2600.255-1.92%GUG.V0.0350.165371.43%119.84%
9JayfireBGS.AX0.3300.305-7.58%CRE.V0.5101.65223.53%IVN.TO2.5404.5277.95%97.97%
10robbyNGZ.V0.1100.295168.18%XMG.CN0.4900.8165.31%AVA.V0.1750.27557.14%96.88%
11PamplonaTraderNXE.TO2.3302.7417.60%TK.V0.2250.59162.22%CIA.TO0.4700.99110.64%96.82%
12Mike86NXE.TO2.3302.7417.60%APH.V5.0407.7854.37%TK.V0.2250.59162.22%78.06%
13Edp007AMY.V0.2300.195-15.22%XMG.CN0.4900.8165.31%NGZ.V0.1100.295168.18%72.76%
14Goldenboy7123XMG.CN0.4900.8165.31%NGZ.V0.1100.295168.18%HRE.V0.0500.04-20.00%71.16%
15OliverNCA.V0.7300.89.59%NGZ.V0.1100.295168.18%ML.V1.4101.8329.79%69.19%
16davidABN.V0.1050.21100.00%SKE.V0.0750.05-33.33%KG.V0.1650.39136.36%67.68%
17AaronVTT.V0.1850.25537.84%NXE.TO2.3302.7417.60%SBB.TO0.9802.35139.80%65.08%
18EvenprimeTK.V0.2250.59162.22%NRN.V0.0550.04-27.27%VTT.V0.1850.25537.84%57.60%
19DanielCEM.V0.1150.26126.09%EFR.TO2.2101.76-20.36%PLS.AX0.5000.80561.00%55.57%
20ckETG.TO0.4200.5223.81%MAD.V0.0800.06-25.00%TK.V0.2250.59162.22%53.68%
21ExiaIN.CN0.2300.46100.00%NNO.V0.5301.1107.55%EMC.V3.8201.94-49.21%52.78%
22PepekVTT.V0.1850.25537.84%MRZ.V1.5101.6710.60%NNO.V0.5301.1107.55%51.99%
23MimibegaloMMS.V0.0750.09526.67%PYR.V0.2000.5150.00%PLI.TO2.2301.64-26.46%50.07%
24StocklorPNN.V0.0450.035-22.22%PMA.V0.0650.055-15.38%BEL.V0.0200.055175.00%45.80%
25JTOOO.V0.2500.2916.00%SIC.V0.0550.03-45.45%TK.V0.2250.59162.22%44.26%
26GoldrushPEA.V0.1950.43120.51%BLANK.V1.00011.00%BLANK.V1.00010.00%40.50%
27TheGalvanizerCGE.V0.1300.1-23.08%VTT.V0.1850.25537.84%IN.CN0.2300.46100.00%38.25%
28StoneminerTK.V0.2250.59162.22%ME.TO0.2550.19-25.49%PNN.V0.0450.035-22.22%38.17%
29QuantumNXE.TO2.3302.7417.60%VTT.V0.1850.25537.84%WAF.V0.2200.34556.82%37.42%
30RockedRedCOR.V0.2250.465106.67%CXO.V0.2650.2753.77%PAW.V0.0150.0150.00%36.81%
31FaxingBerlinRTM.V0.0800.06-25.00%TK.V0.2250.59162.22%IZN.V0.1850.13-29.73%35.83%
32CriticalInvestorMIN.V0.6301.2598.41%VTT.V0.1850.25537.84%NCX.V0.1650.115-30.30%35.32%
33NobshereSVG.V0.0600.09558.33%PTK.V0.3300.315-4.55%SIR.V0.1400.2150.00%34.60%
34TronAZX.V0.0600.0658.33%IVN.TO2.5404.5277.95%PGM.V0.5200.5811.54%32.61%
35AllanION.V0.0900.08-11.11%TUD.V0.6500.650.00%WLF.V0.1200.25108.33%32.41%
36TinyBullStocksPNN.V0.0450.035-22.22%WCE.V0.0250.04580.00%IRI.V0.0150.0233.33%30.37%
37StealinatorPNN.V0.0450.035-22.22%DEF.V0.3800.27-28.95%SBB.TO0.9802.35139.80%29.54%
38HighheatHUMRF0.2450.53116.33%LTBR1.1401.05-7.89%NXT.V0.1700.13-23.53%28.30%
39motoroljaITH.TO0.7500.66-12.00%VTT.V0.1850.25537.84%WAF.V0.2200.34556.82%27.55%
40WaltercLWLG0.6201.43130.65%IB.V0.4300.34-20.93%NB.TO0.7500.53-29.33%26.79%
41strakpaoAMY.V0.2300.195-15.22%XMG.CN0.4900.8165.31%MMS.V0.0750.09526.67%25.59%
42IronMan07EGT.V0.2850.21-26.32%MRS.V0.1200.2391.67%FDM.CN0.0750.086.67%24.01%
43PinnsvinNXE.TO2.3302.7417.60%XBI59.79086.6644.94%CPD.TO13.24014.388.61%23.72%
44Newager23EQT.V0.2500.264.00%AVA.V0.1750.27557.14%SPA.V0.1200.138.33%23.16%
45BruceWayneSSL.TO5.2705.779.49%SNG.V0.1450.1556.90%ADG.V0.0850.1352.94%23.11%
46ogiCDB.V0.7300.55-24.66%CXO.V0.2600.2755.77%TLT.V0.2500.4788.00%23.04%
47SotallyToberMAG.TO14.78014.53-1.69%MRZ.V1.5101.6710.60%WML.V1.2501.9757.60%22.17%
48DrilltrackerREL.V0.0600.05-16.67%REG.V1.2002.0570.83%SNG.V0.1450.1556.90%20.35%
49jhmPEMC0.0200.020.00%SNG.V0.1450.1556.90%ADG.V0.0850.1352.94%19.95%
50JACHapVTT.V0.1850.25537.84%BBB.V0.3450.295-14.49%IVS.V0.2350.31534.04%19.13%
51PhotoJ*CXO.AX0.0780.048-38.46%GQC.V0.3900.36-7.69%TK.V0.2950.59100.00%17.95%
52B1984EGT.V0.2850.21-26.32%MRS.V0.1200.2391.67%VIV.V1.2501.08-13.60%17.25%
53bman97EGT.V0.2850.21-26.32%MRS.V0.1200.2391.67%VIV.V1.2501.08-13.60%17.25%
54BrettCrossADZ.V0.0750.0750.00%AMY.V0.2300.195-15.22%XMG.CN0.4900.8165.31%16.70%
55camwow9MRS.V0.1200.2391.67%ADK.V0.1200.115-4.17%SIC.V0.0500.03-40.00%15.83%
56MassimomMRS.V0.1200.2391.67%HPQ.V0.1400.085-39.29%FGD.V0.2700.25-7.41%14.99%
57schischiEFR.TO2.2101.76-20.36%LIX.V2.2501.94-13.78%F.V0.4700.8478.72%14.86%
58FiatCGE.V0.1300.1-23.08%RYR.V0.0850.117.65%VEM-H.V0.0700.10550.00%14.86%
59EmpireJSE.V0.5000.405-19.00%ORG.V0.3400.6797.06%AFE.V0.2650.175-33.96%14.70%
60LukeJacksonGMV.V0.5300.345-34.91%ADZ.V0.0750.0750.00%F.V0.4700.8478.72%14.61%
61AlGreeneACU.V0.1550.31100.00%EGT.V0.2850.21-26.32%IPWR3.3002.28-30.91%14.26%
62GoldfingerGXU.V0.1500.18523.33%ION.V0.0900.08-11.11%OCN.V0.2250.2928.89%13.70%
63ClaptonNXE.TO2.3302.7417.60%GPH.V0.0850.045-47.06%USA.TO3.4705.8368.01%12.85%
64LucTenHaveTETH.L2.0502.259.76%JZZ.V0.1000.065-35.00%QMX.V0.1700.27561.76%12.17%
65greenmetalsCDB.V0.7300.55-24.66%IVN.TO2.5404.5277.95%CNL.TO4.4003.52-20.00%11.10%
66VaughanPNN.V0.0450.035-22.22%RYR.V0.0850.117.65%VTT.V0.1850.25537.84%11.09%
672pacENW.V1.1201.152.68%MOX.V0.4000.6665.00%RGC.V0.1400.075-46.43%7.08%
68jerrio78EHT.V0.2100.09-57.14%MRS.V0.1200.2391.67%VIV.V1.2501.08-13.60%6.97%
69R44EGT.V0.2850.21-26.32%MRS.V0.1200.2391.67%SIC.V0.0550.03-45.45%6.63%
70Truth Never ToldCAS.TO12.10016.1433.39%VEON3.8504.014.16%IDCC91.35074.9-18.01%6.51%
71poolmanNXE.TO2.3302.7417.60%RZZ.V8.8509.062.37%NGD.TO4.7104.61-2.12%5.95%
72TeeveeNXE.TO2.3302.7417.60%PLU.V0.2500.29518.00%CNL.TO4.4003.52-20.00%5.20%
73icemanEFR.TO2.2101.76-20.36%AAZ.V0.0600.0833.33%PLG.TO0.4450.4552.25%5.07%
741969EnigmaEGT.V0.2850.21-26.32%QIC.V0.2550.53107.84%FIN.CN0.3450.11-68.12%4.47%
75EusticeQRM.TO0.1550.105-32.26%CXN.TO0.1450.237.93%BKM.V0.9000.955.56%3.74%
76sihvNTY.V0.1100.105-4.55%BCN.V1.0101.3331.68%PE.V0.5700.47-17.54%3.20%
77newstrackerR.TO0.7500.265-64.67%TMB.TO2.4004.6794.58%CDB.V0.7300.55-24.66%1.75%
78RichardBuffetAMY.V0.2300.195-15.22%GLH.CN0.3550.195-45.07%XMG.CN0.4900.8165.31%1.67%
79JosephMurphyANX.TO0.0550.0727.27%RAB.V0.1600.15-6.25%MAE.V0.1400.115-17.86%1.06%
80AlockettMARL.V1.2001.7344.17%CNL.TO4.4003.52-20.00%GUY.TO6.1204.81-21.41%0.92%
81LeeIDM.V0.1400.13-7.14%SNG.V0.1450.1556.90%TGX.V0.0050.0050.00%-0.08%
82CommodityProFIN.CN0.3450.11-68.12%MRS.V0.1200.2391.67%EGT.V0.2850.21-26.32%-0.92%
83kjmGQC.V0.2700.3633.33%PGM.V0.5200.5811.54%LIO.V0.9600.49-48.96%-1.36%
84FischlaenderRYR.V0.0850.117.65%MON.V0.2000.17-15.00%MEK.V0.0650.06-7.69%-1.68%
85madmannNDM.TO2.7702.64-4.69%SCY.TO0.2700.3529.63%PGD.TO0.2000.14-30.00%-1.69%
86rjuniorOWCP0.1760.3598.86%PHOT0.0190.0047-75.77%BLO.CN0.8100.58-28.40%-1.77%
87UpticksEGT.V0.2850.21-26.32%MMS.V0.0750.09526.67%ZEN.V0.8800.82-6.82%-2.16%
88m00tpointNRN.V0.0550.04-27.27%VTT.V0.1850.25537.84%PNN.V0.0450.035-22.22%-3.89%
89YlrVRX.TO19.47016.71-14.18%BLANK.V1.00011.00%BLANK.V1.00010.00%-4.39%
90RangerbentmanPNN.V0.0450.035-22.22%ALM.V0.0350.0350.00%MTB.V0.0650.077.69%-4.84%
91MinakiMMS.V0.0750.09526.67%BEE.V0.3100.22-29.03%VIV.V1.2501.08-13.60%-5.32%
92wolffAUG.TO2.9602.7-8.78%NRN.V0.0550.04-27.27%NXE.TO2.3302.7417.60%-6.15%
93BSREG.V1.2002.0570.83%NAN.V0.0900.075-16.67%PTM.TO1.9400.53-72.68%-6.17%
94RodSSP.V0.3900.335-14.10%PLG.TO0.4450.4552.25%AUG.TO2.9602.7-8.78%-6.88%
95SergioMMS.V0.0750.09526.67%AMY.V0.2300.195-15.22%EVR.V0.0600.04-33.33%-7.29%
96xenophonSBR.TO0.2500.15-40.00%PRU.TO0.3100.3616.13%SVB.TO0.1400.140.00%-7.96%
97ayeyouWPQ.V0.0700.05-28.57%SEK.V0.0400.040.00%BLANK.V1.00010.00%-9.52%
98TomjosdSVB.TO0.1400.140.00%SBR.TO0.2500.15-40.00%SPA.V0.1200.138.33%-10.56%
99muskieNGC.V0.2750.265-3.64%ADZ.V0.0750.0750.00%CNX.V0.5500.39-29.09%-10.91%
100wiz099MMS.V0.0750.09526.67%AMY.V0.2300.195-15.22%GLH.CN0.3550.195-45.07%-11.21%
101kayoRYR.V0.0850.117.65%SIC.V0.0550.03-45.45%ADK.V0.1250.115-8.00%-11.94%
102FinanzrTGZ.TO4.1002.89-29.51%EFR.TO2.2101.76-20.36%AXU1.3501.489.63%-13.41%
103jnbarbuMMS.V0.0750.09526.67%GPH.V0.0850.045-47.06%ABR.V0.1000.08-20.00%-13.46%
104SnoekDUST48.37023.02-52.41%GDXS21.35013.7-35.83%JDST35.09051.2245.97%-14.09%
105ChatyakBBB.V0.3450.295-14.49%VTT.V0.1850.25537.84%DXD.V0.9100.31-65.93%-14.20%
106BedragPNN.V0.0450.035-22.22%CSPG.V0.1550.1816.13%LIC.V0.1350.08-40.74%-15.61%
107SpikeNGQ.TO1.2001.05-12.50%SNM.V0.1150.11-4.35%PXX.TO1.6301.12-31.29%-16.05%
108DJSVTT.V0.1850.25537.84%NRN.V0.0550.04-27.27%PGX.V0.2000.075-62.50%-17.31%
109GoodieEGT.V0.2850.21-26.32%OEE.V0.2550.2-21.57%ADK.V0.1250.115-8.00%-18.63%
110500WedgeYD.V0.4100.15-63.41%NXE.TO2.3302.7417.60%ION.V0.0900.08-11.11%-18.98%
111megavossSMB.V0.0950.04-57.89%CUU.V0.1250.1520.00%ACG.CN0.1500.12-20.00%-19.30%
112BrecciaCGD.V0.0500.06530.00%FRK.V0.9000.09-90.00%ADZ.V0.0750.0750.00%-20.00%
113MaxhuntlyWKG.V0.0300.02-33.33%BX.TO0.9001.2437.78%DW.TO0.6100.2-67.21%-20.92%
114UjmsAMY.V0.2300.195-15.22%EGT.V0.2850.21-26.32%PNN.V0.0450.035-22.22%-21.25%
115PurpleKushEGT.V0.2850.21-26.32%PNN.V0.0450.035-22.22%AMY.V0.2300.195-15.22%-21.25%
116NickMSR.AX0.0040.003-25.00%PNL.AX0.4350.385-11.49%AQI.AX0.2000.14-30.00%-22.16%
117EkimDIA.V0.1800.055-69.44%PGD.TO0.2000.14-30.00%SCY.TO0.2700.3529.63%-23.27%
118Buyhigh420NUR.CN0.1600.1653.13%AFI.CN0.1100.065-40.91%SJL.V0.0600.04-33.33%-23.71%
119SarbPNN.V0.0450.035-22.22%CLE.V0.0600.060.00%XOP.V0.0300.015-50.00%-24.07%
120ScroogeMcduckGLH.CN0.3560.195-45.15%INV.TO0.7000.8420.00%EAT.CN0.2600.125-51.92%-25.69%
121LtrSIC.V0.0550.03-45.45%RTM.V0.0800.06-25.00%MEK.V0.0650.06-7.69%-26.05%
122Dutch_patienceEGT.V0.2850.21-26.32%HPQ.V0.1400.085-39.29%AMY.V0.2300.195-15.22%-26.94%
123MuttMEK.V0.0650.06-7.69%GSA.V0.0200.01-50.00%RTM.V0.0800.06-25.00%-27.56%
124TerrysteenAMY.V0.2300.195-15.22%SEV.TO0.3800.355-6.58%R.TO0.7500.265-64.67%-28.82%
125CautiousNowNRN.V0.0550.04-27.27%ME.TO0.2550.19-25.49%GMV.V0.5300.345-34.91%-29.22%
126MickTKX.V0.4000.28-30.00%SMB.V0.0950.04-57.89%RKR.V0.0550.0550.00%-29.30%
127MesroBBI.V0.5800.385-33.62%WUC.CN1.7001.01-40.59%TNY.CN0.3500.295-15.71%-29.97%
128dirkdigglerWPQ.V0.0700.05-28.57%PGX.V0.2000.075-62.50%MED.V0.1650.1650.00%-30.36%
129DKARY.V0.1050.04-61.90%EQT.V0.2500.264.00%AAN.V0.0600.04-33.33%-30.41%
130LetsgetreadyRPX.V0.1350.115-14.81%MN.V0.1900.125-34.21%DBL.V0.4150.225-45.78%-31.60%
131EpsteinResearchTCO.V0.4000.05-87.50%AZR.V0.2100.15-28.57%NIM.V0.1550.1816.13%-33.31%
1326furlongsLTE.V1.8801.53-18.62%IMEX.V0.6100.11-81.97%CSG.V1.00010.00%-33.53%
133DrjOOO.V0.2500.2916.00%EGT.V0.2850.21-26.32%EXO.V0.0500-100.00%-36.77%
134supra48MMS.V0.0750.09526.67%EHT.V0.2100.09-57.14%IMEX.V0.6100.11-81.97%-37.48%
135LucabrasiADZ.V0.0750.0750.00%WRI.V0.1150.06-47.83%OPW.V0.0800.025-68.75%-38.86%
136MarkusR.TO0.7500.265-64.67%ML.V1.4101.8329.79%TCO.V0.4000.05-87.50%-40.79%
137longzzzzzMEI.V0.1850.06-67.57%CXB.V0.1400.12-14.29%RGC.V0.1450.075-48.28%-43.38%
138Mxpx80YD.V0.4100.15-63.41%LIB.CN0.1250.1250.00%MEI.V0.1850.06-67.57%-43.66%
139NoSoup4UEVR.V0.0600.04-33.33%BXR.V0.0400.02-50.00%RML.V0.2400.115-52.08%-45.14%
140BullishELT.V0.0300.01-66.67%GPH.V0.0850.045-47.06%NRN.V0.0550.04-27.27%-47.00%
141K2RTG.AX0.2200.15-31.82%AZM.AX0.0340.02-41.18%OPW.V0.0800.025-68.75%-47.25%
142NewbieIDM.V0.1400.13-7.14%MXSG0.1500.04-73.33%R.TO0.7500.265-64.67%-48.38%
143Sugar-DogAMY.V0.2300.195-15.22%FIN.CN0.3450.11-68.12%CNZ.V1.1200.425-62.05%-48.46%
144SilverEGT.V0.2850.21-26.32%PNN.V0.0450.035-22.22%USO.V1.5000.03-98.00%-48.85%
145ScruffASQ.V0.2050.09-56.10%AA-H.V0.1900-100.00%BLANK.V1.00010.00%-52.03%
146ExcelsiorJAG.TO0.5800.35-39.66%SGN.V0.0900.05-44.44%MXSG0.1500.04-73.33%-52.48%

The 2017 CEO Stock Picking Contest

Updated: October 13th, 2017

Note: This is a condensed versions for mobile applications.
#USERNAMEPick1Pick2Pick3Portfolio Gain/Loss
1SigmundPRG.VSA.VNVO.V286.58%
2raymipoAU.VECR.VMD.V222.14%
3OnlyflawsMARL.VMAW.TOGTT.V216.81%
4MiningCatalystMED.VGTT.VWHN.V197.50%
5MiningBookGuySWA.VAQI.AXAU.V192.41%
6StatesideGTT.VSIC.VLIB.CN188.69%
7dalton123TK.VMMS.VFAT.CN150.46%
8StarFireGAL.VAQA.TOGUG.V119.84%
9JayfireBGS.AXCRE.VIVN.TO97.97%
10robbyNGZ.VXMG.CNAVA.V96.88%
11PamplonaTraderNXE.TOTK.VCIA.TO96.82%
12Mike86NXE.TOAPH.VTK.V78.06%
13Edp007AMY.VXMG.CNNGZ.V72.76%
14Goldenboy7123XMG.CNNGZ.VHRE.V71.16%
15OliverNCA.VNGZ.VML.V69.19%
16davidABN.VSKE.VKG.V67.68%
17AaronVTT.VNXE.TOSBB.TO65.08%
18EvenprimeTK.VNRN.VVTT.V57.60%
19DanielCEM.VEFR.TOPLS.AX55.57%
20ckETG.TOMAD.VTK.V53.68%
21ExiaIN.CNNNO.VEMC.V52.78%
22PepekVTT.VMRZ.VNNO.V51.99%
23MimibegaloMMS.VPYR.VPLI.TO50.07%
24StocklorPNN.VPMA.VBEL.V45.80%
25JTOOO.VSIC.VTK.V44.26%
26GoldrushPEA.VBLANK.VBLANK.V40.50%
27TheGalvanizerCGE.VVTT.VIN.CN38.25%
28StoneminerTK.VME.TOPNN.V38.17%
29QuantumNXE.TOVTT.VWAF.V37.42%
30RockedRedCOR.VCXO.VPAW.V36.81%
31FaxingBerlinRTM.VTK.VIZN.V35.83%
32CriticalInvestorMIN.VVTT.VNCX.V35.32%
33NobshereSVG.VPTK.VSIR.V34.60%
34TronAZX.VIVN.TOPGM.V32.61%
35AllanION.VTUD.VWLF.V32.41%
36TinyBullStocksPNN.VWCE.VIRI.V30.37%
37StealinatorPNN.VDEF.VSBB.TO29.54%
38HighheatHUMRFLTBRNXT.V28.30%
39motoroljaITH.TOVTT.VWAF.V27.55%
40WaltercLWLGIB.VNB.TO26.79%
41strakpaoAMY.VXMG.CNMMS.V25.59%
42IronMan07EGT.VMRS.VFDM.CN24.01%
43PinnsvinNXE.TOXBICPD.TO23.72%
44Newager23EQT.VAVA.VSPA.V23.16%
45BruceWayneSSL.TOSNG.VADG.V23.11%
46ogiCDB.VCXO.VTLT.V23.04%
47SotallyToberMAG.TOMRZ.VWML.V22.17%
48DrilltrackerREL.VREG.VSNG.V20.35%
49jhmPEMCSNG.VADG.V19.95%
50JACHapVTT.VBBB.VIVS.V19.13%
51PhotoJ*CXO.AXGQC.VTK.V17.95%
52B1984EGT.VMRS.VVIV.V17.25%
53bman97EGT.VMRS.VVIV.V17.25%
54BrettCrossADZ.VAMY.VXMG.CN16.70%
55camwow9MRS.VADK.VSIC.V15.83%
56MassimomMRS.VHPQ.VFGD.V14.99%
57schischiEFR.TOLIX.VF.V14.86%
58FiatCGE.VRYR.VVEM-H.V14.86%
59EmpireJSE.VORG.VAFE.V14.70%
60LukeJacksonGMV.VADZ.VF.V14.61%
61AlGreeneACU.VEGT.VIPWR14.26%
62GoldfingerGXU.VION.VOCN.V13.70%
63ClaptonNXE.TOGPH.VUSA.TO12.85%
64LucTenHaveTETH.LJZZ.VQMX.V12.17%
65greenmetalsCDB.VIVN.TOCNL.TO11.10%
66VaughanPNN.VRYR.VVTT.V11.09%
672pacENW.VMOX.VRGC.V7.08%
68jerrio78EHT.VMRS.VVIV.V6.97%
69R44EGT.VMRS.VSIC.V6.63%
70Truth Never ToldCAS.TOVEONIDCC6.51%
71poolmanNXE.TORZZ.VNGD.TO5.95%
72TeeveeNXE.TOPLU.VCNL.TO5.20%
73icemanEFR.TOAAZ.VPLG.TO5.07%
741969EnigmaEGT.VQIC.VFIN.CN4.47%
75EusticeQRM.TOCXN.TOBKM.V3.74%
76sihvNTY.VBCN.VPE.V3.20%
77newstrackerR.TOTMB.TOCDB.V1.75%
78RichardBuffetAMY.VGLH.CNXMG.CN1.67%
79JosephMurphyANX.TORAB.VMAE.V1.06%
80AlockettMARL.VCNL.TOGUY.TO0.92%
81LeeIDM.VSNG.VTGX.V-0.08%
82CommodityProFIN.CNMRS.VEGT.V-0.92%
83kjmGQC.VPGM.VLIO.V-1.36%
84FischlaenderRYR.VMON.VMEK.V-1.68%
85madmannNDM.TOSCY.TOPGD.TO-1.69%
86rjuniorOWCPPHOTBLO.CN-1.77%
87UpticksEGT.VMMS.VZEN.V-2.16%
88m00tpointNRN.VVTT.VPNN.V-3.89%
89YlrVRX.TOBLANK.VBLANK.V-4.39%
90RangerbentmanPNN.VALM.VMTB.V-4.84%
91MinakiMMS.VBEE.VVIV.V-5.32%
92wolffAUG.TONRN.VNXE.TO-6.15%
93BSREG.VNAN.VPTM.TO-6.17%
94RodSSP.VPLG.TOAUG.TO-6.88%
95SergioMMS.VAMY.VEVR.V-7.29%
96xenophonSBR.TOPRU.TOSVB.TO-7.96%
97ayeyouWPQ.VSEK.VBLANK.V-9.52%
98TomjosdSVB.TOSBR.TOSPA.V-10.56%
99muskieNGC.VADZ.VCNX.V-10.91%
100wiz099MMS.VAMY.VGLH.CN-11.21%
101kayoRYR.VSIC.VADK.V-11.94%
102FinanzrTGZ.TOEFR.TOAXU-13.41%
103jnbarbuMMS.VGPH.VABR.V-13.46%
104SnoekDUSTGDXSJDST-14.09%
105ChatyakBBB.VVTT.VDXD.V-14.20%
106BedragPNN.VCSPG.VLIC.V-15.61%
107SpikeNGQ.TOSNM.VPXX.TO-16.05%
108DJSVTT.VNRN.VPGX.V-17.31%
109GoodieEGT.VOEE.VADK.V-18.63%
110500WedgeYD.VNXE.TOION.V-18.98%
111megavossSMB.VCUU.VACG.CN-19.30%
112BrecciaCGD.VFRK.VADZ.V-20.00%
113MaxhuntlyWKG.VBX.TODW.TO-20.92%
114UjmsAMY.VEGT.VPNN.V-21.25%
115PurpleKushEGT.VPNN.VAMY.V-21.25%
116NickMSR.AXPNL.AXAQI.AX-22.16%
117EkimDIA.VPGD.TOSCY.TO-23.27%
118Buyhigh420NUR.CNAFI.CNSJL.V-23.71%
119SarbPNN.VCLE.VXOP.V-24.07%
120ScroogeMcduckGLH.CNINV.TOEAT.CN-25.69%
121LtrSIC.VRTM.VMEK.V-26.05%
122Dutch_patienceEGT.VHPQ.VAMY.V-26.94%
123MuttMEK.VGSA.VRTM.V-27.56%
124TerrysteenAMY.VSEV.TOR.TO-28.82%
125CautiousNowNRN.VME.TOGMV.V-29.22%
126MickTKX.VSMB.VRKR.V-29.30%
127MesroBBI.VWUC.CNTNY.CN-29.97%
128dirkdigglerWPQ.VPGX.VMED.V-30.36%
129DKARY.VEQT.VAAN.V-30.41%
130LetsgetreadyRPX.VMN.VDBL.V-31.60%
131EpsteinResearchTCO.VAZR.VNIM.V-33.31%
1326furlongsLTE.VIMEX.VCSG.V-33.53%
133DrjOOO.VEGT.VEXO.V-36.77%
134supra48MMS.VEHT.VIMEX.V-37.48%
135LucabrasiADZ.VWRI.VOPW.V-38.86%
136MarkusR.TOML.VTCO.V-40.79%
137longzzzzzMEI.VCXB.VRGC.V-43.38%
138Mxpx80YD.VLIB.CNMEI.V-43.66%
139NoSoup4UEVR.VBXR.VRML.V-45.14%
140BullishELT.VGPH.VNRN.V-47.00%
141K2RTG.AXAZM.AXOPW.V-47.25%
142NewbieIDM.VMXSGR.TO-48.38%
143Sugar-DogAMY.VFIN.CNCNZ.V-48.46%
144SilverEGT.VPNN.VUSO.V-48.85%
145ScruffASQ.VAA-H.VBLANK.V-52.03%
146ExcelsiorJAG.TOSGN.VMXSG-52.48%