The 2017 CEO Stock Picking Contest

Updated: December 9th, 2017


#USERNAMEStock1Jan 1Nov 17Diff %Stock2Jan 1Nov 17Diff %Stock3Jan 1Nov 17Diff %Portfolio Gain/Loss
1dalton123TK.V0.2250.62175.56%MMS.V0.0750.07-6.67%FAT.CN0.0800.73812.50%327.13%
2StocklorPNN.V0.0450.04-11.11%PMA.V0.0650.06-7.69%BEL.V0.0200.18800.00%260.40%
3LucTenHaveTETH.L0.0400.3650.00%JZZ.V0.1000.06-40.00%QMX.V0.1700.2970.59%226.86%
4OliverNCA.V0.7300.752.74%NGZ.V0.1100.47327.27%ML.V1.4103.87174.47%168.16%
5SigmundPRG.V0.2150.08-62.79%SA.V0.5000.6734.00%NVO.V0.8005.03528.75%166.65%
6robbyNGZ.V0.1100.47327.27%XMG.CN0.4901.04112.24%AVA.V0.1750.2437.14%158.89%
7Edp007AMY.V0.2300.2821.74%XMG.CN0.4901.04112.24%NGZ.V0.1100.47327.27%153.75%
8Goldenboy7123XMG.CN0.4901.04112.24%NGZ.V0.1100.47327.27%HRE.V0.0500.04-20.00%139.84%
9StatesideGTT.V0.2600.64146.15%SIC.V0.0550.069.09%LIB.CN0.1250.44252.00%135.75%
10raymipoAU.V0.3801.97418.42%ECR.V0.1950.22.56%MD.V1.1000.89-19.09%133.96%
11PamplonaTraderNXE.TO2.3303.3342.92%TK.V0.2250.62175.56%CIA.TO0.4701.28172.34%130.27%
12Mike86NXE.TO2.3303.3342.92%APH.V5.04013.47167.26%TK.V0.2250.62175.56%128.58%
13MiningBookGuySWA.V0.2000.09-55.00%AQI.AX0.2000.14-30.00%AU.V0.3801.97418.42%111.14%
14JayfireBGS.AX0.3300.5154.55%CRE.V0.5101.59211.76%IVN.TO2.5404.1161.81%109.37%
15ExiaIN.CN0.2300.9291.30%NNO.V0.530188.68%EMC.V3.8201.64-57.07%107.64%
16TheGalvanizerCGE.V0.1300.147.69%VTT.V0.1850.2218.92%IN.CN0.2300.9291.30%105.97%
17IronMan07EGT.V0.2850.18-36.84%MRS.V0.1200.34183.33%FDM.CN0.0750.15100.00%82.16%
18StarFireGAL.V0.1000.08-20.00%AQA.TO0.2600.273.85%GUG.V0.0350.12242.86%75.57%
19rjuniorOWCP0.1760.49178.41%PHOT0.0190.01-48.45%BLO.CN0.8101.5895.06%75.01%
20camwow9MRS.V0.1200.34183.33%ADK.V0.1200.120.00%SIC.V0.0500.0620.00%67.78%
21OnlyflawsMARL.V1.2001.7344.17%MAW.TO0.3800.45.26%GTT.V0.2600.64146.15%65.19%
22AaronVTT.V0.1850.2218.92%NXE.TO2.3303.3342.92%SBB.TO0.9802.27131.63%64.49%
23MimibegaloMMS.V0.0750.07-6.67%PYR.V0.2000.67235.00%PLI.TO2.2301.27-43.05%61.76%
24ckETG.TO0.4200.642.86%MAD.V0.0800.05-37.50%TK.V0.2250.62175.56%60.30%
25AllanION.V0.0900.08-11.11%TUD.V0.6500.48-26.15%WLF.V0.1200.38216.67%59.80%
26K2RTG.AX0.2200.3768.18%AZM.AX0.0340.02-41.18%OPW.V0.0800.2150.00%59.00%
27BrettCrossADZ.V0.0750.133.33%AMY.V0.2300.2821.74%XMG.CN0.4901.04112.24%55.77%
28JTOOO.V0.2500.19-24.00%SIC.V0.0550.069.09%TK.V0.2250.62175.56%53.55%
29TeeveeNXE.TO2.3303.3342.92%PLU.V0.2500.61144.00%CNL.TO4.4003.06-30.45%52.15%
30R44EGT.V0.2850.18-36.84%MRS.V0.1200.34183.33%SIC.V0.0550.069.09%51.86%
31MiningCatalystMED.V0.1650.189.09%GTT.V0.2600.64146.15%WHN.V0.1050.1-4.76%50.16%
32EvenprimeTK.V0.2250.62175.56%NRN.V0.0550.03-45.45%VTT.V0.1850.2218.92%49.67%
33DanielCEM.V0.1150.1747.83%EFR.TO2.2102.4510.86%PLS.AX0.5000.9590.00%49.56%
34icemanEFR.TO2.2102.4510.86%AAZ.V0.0600.14133.33%PLG.TO0.4450.4450.00%48.06%
35MassimomMRS.V0.1200.34183.33%HPQ.V0.1400.09-35.71%FGD.V0.2700.23-14.81%44.27%
36StoneminerTK.V0.2250.62175.56%ME.TO0.2550.17-33.33%PNN.V0.0450.04-11.11%43.70%
37Mxpx80YD.V0.4100.23-43.90%LIB.CN0.1250.44252.00%MEI.V0.1850.04-78.38%43.24%
38strakpaoAMY.V0.2300.2821.74%XMG.CN0.4901.04112.24%MMS.V0.0750.07-6.67%42.44%
39LucabrasiADZ.V0.0750.133.33%WRI.V0.1150.05-56.52%OPW.V0.0800.2150.00%42.27%
40QuantumNXE.TO2.3303.3342.92%VTT.V0.1850.2218.92%WAF.V0.2200.3663.64%41.82%
41B1984EGT.V0.2850.18-36.84%MRS.V0.1200.34183.33%VIV.V1.2500.94-24.80%40.56%
42bman97EGT.V0.2850.18-36.84%MRS.V0.1200.34183.33%VIV.V1.2500.94-24.80%40.56%
43RichardBuffetAMY.V0.2300.2821.74%GLH.CN0.3550.31-12.68%XMG.CN0.4901.04112.24%40.44%
44GoldfingerGXU.V0.1500.31106.67%ION.V0.0900.08-11.11%OCN.V0.2250.2824.44%40.00%
45PepekVTT.V0.1850.2218.92%MRZ.V1.5101.637.95%NNO.V0.530188.68%38.52%
46FaxingBerlinRTM.V0.0800.05-37.50%TK.V0.2250.62175.56%IZN.V0.1850.14-24.32%37.91%
47davidABN.V0.1050.1433.33%SKE.V0.7500.69-8.00%KG.V0.1650.3187.88%37.74%
48FischlaenderRYR.V0.0850.1352.94%MON.V0.2000.3680.00%MEK.V0.0650.05-23.08%36.62%
49jerrio78EHT.V0.2100.1-52.38%MRS.V0.1200.34183.33%VIV.V1.2500.94-24.80%35.38%
50PhotoJ*CXO.AX0.0780.0915.38%GQC.V0.3900.28-28.21%TK.V0.2950.62110.17%32.45%
51PinnsvinNXE.TO2.3303.3342.92%XBI59.79083.9340.37%CPD.TO13.24014.217.33%30.21%
52StealinatorPNN.V0.0450.04-11.11%DEF.V0.3800.25-34.21%SBB.TO0.9802.27131.63%28.77%
53TinyBullStocksPNN.V0.0450.04-11.11%WCE.V0.0250.0460.00%IRI.V0.0150.0233.33%27.41%
54CommodityProFIN.CN0.3450.11-68.12%MRS.V0.1200.34183.33%EGT.V0.2850.18-36.84%26.13%
55jhmPEMC0.0200.04100.00%SNG.V0.1450.153.45%ADG.V0.0850.05-41.18%20.76%
56VaughanPNN.V0.0450.04-11.11%RYR.V0.0850.1352.94%VTT.V0.1850.2218.92%20.25%
57FiatCGE.V0.1300.147.69%RYR.V0.0850.1352.94%VEM-H.V0.0700.070.00%20.21%
58kayoRYR.V0.0850.1352.94%SIC.V0.0550.069.09%ADK.V0.1250.12-4.00%19.34%
591969EnigmaEGT.V0.2850.18-36.84%QIC.V0.2550.67162.75%FIN.CN0.3450.11-68.12%19.26%
60muskieNGC.V0.2750.4770.91%ADZ.V0.0750.133.33%CNX.V0.5500.29-47.27%18.99%
61SarbPNN.V0.0450.04-11.11%CLE.V0.0600.14133.33%XOP.V0.0300.01-66.67%18.52%
62RockedRedCOR.V0.2250.4182.22%CXO.V0.2650.19-28.30%PAW.V0.0150.0150.00%17.97%
63SnoekDUST48.37030.27-37.42%GDXS21.35016.45-22.95%JDST35.09074.32111.80%17.14%
64MesroBBI.V0.5800.38-34.48%WUC.CN1.7000.99-41.76%TNY.CN0.3500.79125.71%16.49%
65SotallyToberMAG.TO14.78013.94-5.68%MRZ.V1.5101.637.95%WML.V1.2501.8144.80%15.69%
66CriticalInvestorMIN.V0.6301.0566.67%VTT.V0.1850.2218.92%NCX.V0.1650.1-39.39%15.40%
67GoldrushPEA.V2.2403.2545.09%BLANK1.00010.00%BLANK1.00010.00%15.03%
68HighheatHUMRF0.2450.5104.08%LTBR1.1400.99-13.16%NXT.V0.1700.09-47.06%14.62%
69ClaptonNXE.TO2.3303.3342.92%GPH.V0.0850.06-29.41%USA.TO3.4704.3826.22%13.24%
70motoroljaITH.TO0.7500.41-45.33%VTT.V0.1850.2218.92%WAF.V0.2200.3663.64%12.41%
71EmpireJSE.V0.5000.42-16.00%ORG.V0.3400.6488.24%AFE.V0.2650.17-35.85%12.13%
72TronAZX.V0.0600.05-16.67%IVN.TO2.5404.1161.81%PGM.V0.5200.47-9.62%11.84%
73MarkusR.TO0.7500.29-61.33%ML.V1.4103.87174.47%TCO.V0.4000.08-80.00%11.04%
74schischiEFR.TO2.2102.4510.86%LIX.V2.2502.1-6.67%F.V0.4700.627.66%10.62%
75DrilltrackerREL.V0.0600.05-16.67%REG.V1.2001.7344.17%SNG.V0.1450.153.45%10.32%
76YlrVRX.TO19.47025.3630.25%BLANK1.00010.00%BLANK1.00010.00%10.08%
77RangerbentmanPNN.V0.0450.04-11.11%ALM.V0.0350.0350.00%MTB.V0.0650.0938.46%9.12%
78poolmanNXE.TO2.3303.3342.92%RZZ.V8.8508.62-2.60%NGD.TO4.7103.99-15.29%8.34%
79WaltercLWLG0.6201.32112.90%IB.V0.4300.22-48.84%NB.TO0.7500.41-45.33%6.24%
80LukeJacksonGMV.V0.5300.3-43.40%ADZ.V0.0750.133.33%F.V0.4700.627.66%5.87%
81Newager23EQT.V0.2500.264.00%AVA.V0.1750.2437.14%SPA.V0.1200.09-25.00%5.38%
82sihvNTY.V0.1100.1-9.09%BCN.V1.0101.5250.50%PE.V0.5700.42-26.32%5.03%
83wiz099MMS.V0.0750.07-6.67%AMY.V0.2300.2821.74%GLH.CN0.3550.31-12.68%0.80%
84JACHapVTT.V0.1850.2218.92%BBB.V0.3450.25-27.54%IVS.V0.2350.242.13%-2.16%
85Truth Never ToldCAS.TO12.10013.4411.07%VEON3.8503.75-2.60%IDCC91.35077.25-15.44%-2.32%
86NobshereSVG.V0.0600.0716.67%PTK.V0.3300.25-24.24%SIR.V0.1400.140.00%-2.53%
87AlGreeneACU.V0.1550.2880.65%EGT.V0.2850.18-36.84%IPWR3.3001.59-51.82%-2.67%
88greenmetalsCDB.V0.7300.44-39.73%IVN.TO2.5404.1161.81%CNL.TO4.4003.06-30.45%-2.79%
89500WedgeYD.V0.4100.23-43.90%NXE.TO2.3303.3342.92%ION.V0.0900.08-11.11%-4.03%
90AlockettMARL.V1.2001.7344.17%CNL.TO4.4003.06-30.45%GUY.TO6.1204.45-27.29%-4.53%
91EusticeQRM.TO0.1550.105-32.26%CXN.TO0.1450.1717.24%BKM.V0.9000.90.00%-5.01%
92ScroogeMcduckGLH.CN0.3560.31-12.80%INV.TO0.7000.70.00%EAT.CN0.2600.25-3.85%-5.55%
93megavossSMB.V0.0950.02-78.95%CUU.V0.1250.12-4.00%ACG.CN0.1500.2460.00%-7.65%
94BedragPNN.V0.0450.04-11.11%CSPG.V0.1550.13-16.13%LIC.V0.1350.143.70%-7.85%
952pacENW.V1.1201-10.71%MOX.V0.4000.4922.50%RGC.V0.1400.09-35.71%-7.98%
96UjmsAMY.V0.2300.2821.74%EGT.V0.2850.18-36.84%PNN.V0.0450.04-11.11%-8.74%
97PurpleKushEGT.V0.2850.18-36.84%PNN.V0.0450.04-11.11%AMY.V0.2300.2821.74%-8.74%
98xenophonSBR.TO0.2500.16-36.00%PRU.TO0.3100.310.00%SVB.TO0.1400.157.14%-9.62%
99FinanzrTGZ.TO4.1002.57-37.32%EFR.TO2.2102.4510.86%AXU1.3501.31-2.96%-9.81%
100ScruffASQ.V0.2050.14-31.71%AA-H.V0.1900.190.00%BLANK1.00010.00%-10.57%
101BruceWayneSSL.TO5.2705.54.36%SNG.V0.1450.153.45%ADG.V0.0850.05-41.18%-11.12%
102MinakiMMS.V0.0750.07-6.67%BEE.V0.3100.3-3.23%VIV.V1.2500.94-24.80%-11.56%
103SergioMMS.V0.0750.07-6.67%AMY.V0.2300.2821.74%EVR.V0.0600.03-50.00%-11.64%
104m00tpointNRN.V0.0550.03-45.45%VTT.V0.1850.2218.92%PNN.V0.0450.04-11.11%-12.55%
105JosephMurphyANX.TO0.0550.069.09%RAB.V0.1600.13-18.75%MAE.V0.1400.1-28.57%-12.74%
106wolffAUG.TO2.9601.79-39.53%NRN.V0.0550.03-45.45%NXE.TO2.3303.3342.92%-14.02%
107NickMSR.AX0.0040.0040.00%PNL.AX0.4350.38-12.64%AQI.AX0.2000.14-30.00%-14.21%
108kjmGQC.V0.2700.283.70%PGM.V0.5200.47-9.62%LIO.V0.9600.58-39.58%-15.17%
109jnbarbuMMS.V0.0750.07-6.67%GPH.V0.0850.06-29.41%ABR.V0.1000.09-10.00%-15.36%
110BSREG.V1.2001.7344.17%NAN.V0.0900.08-11.11%PTM.TO1.9400.37-80.93%-15.96%
111Dutch_patienceEGT.V0.2850.18-36.84%HPQ.V0.1400.09-35.71%AMY.V0.2300.2821.74%-16.94%
112LtrSIC.V0.0550.069.09%RTM.V0.0800.05-37.50%MEK.V0.0650.05-23.08%-17.16%
113TomjosdSVB.TO0.1400.157.14%SBR.TO0.2500.16-36.00%SPA.V0.1200.09-25.00%-17.95%
114TerrysteenAMY.V0.2300.2821.74%SEV.TO0.3800.31-18.42%R.TO0.7500.29-61.33%-19.34%
115madmannNDM.TO2.7702.47-10.83%SCY.TO0.2700.23-14.81%PGD.TO0.2000.13-35.00%-20.22%
116ogiCDB.V0.7300.44-39.73%CXO.V0.2600.19-26.92%TLT.V0.2500.250.00%-22.22%
117Buyhigh420NUR.CN0.1600.12-25.00%AFI.CN0.1100.1-9.09%SJL.V0.0600.04-33.33%-22.47%
118ayeyouWPQ.V0.0700.04-42.86%SEK.V0.0400.03-25.00%BLANK1.00010.00%-22.62%
119UpticksEGT.V0.2850.18-36.84%MMS.V0.0750.07-6.67%ZEN.V0.8800.65-26.14%-23.22%
120RodSSP.V0.3900.28-28.21%PLG.TO0.4450.43-3.37%AUG.TO2.9601.79-39.53%-23.70%
121BrecciaCGD.V0.0500.04-20.00%FRK.V0.9000.08-91.11%ADZ.V0.0750.133.33%-25.93%
122SpikeNGQ.TO1.2001.05-12.50%SNM.V0.1150.08-30.43%PXX.TO1.6301.03-36.81%-26.58%
123DJSVTT.V0.1850.2218.92%NRN.V0.0550.03-45.45%PGX.V0.2000.09-55.00%-27.18%
124ChatyakBBB.V0.3450.25-27.54%VTT.V0.1850.2218.92%DXD.V0.9100.22-75.82%-28.15%
125GoodieEGT.V0.2850.18-36.84%OEE.V0.2550.14-45.10%ADK.V0.1250.12-4.00%-28.65%
126dirkdigglerWPQ.V0.0700.04-42.86%PGX.V0.2000.09-55.00%MED.V0.1650.189.09%-29.59%
127DKARY.V0.1050.04-61.90%EQT.V0.2500.264.00%AAN.V0.0600.04-33.33%-30.41%
1286furlongsLTE.V1.8801.45-22.87%IMEX.V0.6100.17-72.13%CSG.V1.00010.00%-31.67%
129DrjOOO.V0.2500.19-24.00%EGT.V0.2850.18-36.84%EXO.V0.0500.03-40.00%-33.61%
130MaxhuntlyWKG.V0.0300.01-66.67%BX.TO0.9001.2437.78%DW.TO0.6100.17-72.13%-33.67%
131LetsgetreadyRPX.V0.1350.11-18.52%MN.V0.1900.14-26.32%DBL.V0.4150.17-59.04%-34.62%
132MuttMEK.V0.0650.05-23.08%GSA.V0.0200.01-50.00%RTM.V0.0800.05-37.50%-36.86%
133Sugar-DogAMY.V0.2300.2821.74%FIN.CN0.3450.11-68.12%CNZ.V1.1200.38-66.07%-37.48%
134EpsteinResearchTCO.V0.4000.08-80.00%AZR.V0.2100.12-42.86%NIM.V0.1550.179.68%-37.73%
135EkimDIA.V0.1800.06-66.67%PGD.TO0.2000.13-35.00%SCY.TO0.2700.23-14.81%-38.83%
136CautiousNowNRN.V0.0550.03-45.45%ME.TO0.2550.17-33.33%GMV.V0.5300.3-43.40%-40.73%
137LeeIDM.V0.1400.1-28.57%SNG.V0.1450.153.45%TGX.V0.0050-100.00%-41.71%
138supra48MMS.V0.0750.07-6.67%EHT.V0.2100.1-52.38%IMEX.V0.6100.17-72.13%-43.73%
139longzzzzzMEI.V0.1850.04-78.38%CXB.V0.1400.1-28.57%RGC.V0.1450.09-37.93%-48.29%
140SilverEGT.V0.2850.18-36.84%PNN.V0.0450.04-11.11%USO.V1.5000.03-98.00%-48.65%
141MickTKX.V0.4000.26-35.00%SMB.V0.0950.02-78.95%RKR.V0.0550.03-45.45%-53.13%
142NewbieIDM.V0.1400.1-28.57%MXSG0.1500.04-73.33%R.TO0.7500.29-61.33%-54.41%
143NoSoup4UEVR.V0.0600.03-50.00%BXR.V0.0400.02-50.00%RML.V0.2400.08-66.67%-55.56%
144BullishELT.V0.0300-100.00%GPH.V0.0850.06-29.41%NRN.V0.0550.03-45.45%-58.29%
145ExcelsiorJAG.TO0.5800.35-39.66%SGN.V0.0900.03-66.67%MXSG0.1500.04-73.33%-59.89%
146newstrackerR.TO0.7500.29-61.33%TMB.TO2.4000-100.00%CDB.V0.7300.44-39.73%-67.02%

The 2017 CEO Stock Picking Contest

Updated: December 9th, 2017

Note: This is a condensed versions for mobile applications.
#USERNAMEPick1Pick2Pick3Portfolio Gain/Loss
1dalton123TK.VMMS.VFAT.CN327.13%
2StocklorPNN.VPMA.VBEL.V260.40%
3LucTenHaveTETH.LJZZ.VQMX.V226.86%
4OliverNCA.VNGZ.VML.V168.16%
5SigmundPRG.VSA.VNVO.V166.65%
6robbyNGZ.VXMG.CNAVA.V158.89%
7Edp007AMY.VXMG.CNNGZ.V153.75%
8Goldenboy7123XMG.CNNGZ.VHRE.V139.84%
9StatesideGTT.VSIC.VLIB.CN135.75%
10raymipoAU.VECR.VMD.V133.96%
11PamplonaTraderNXE.TOTK.VCIA.TO130.27%
12Mike86NXE.TOAPH.VTK.V128.58%
13MiningBookGuySWA.VAQI.AXAU.V111.14%
14JayfireBGS.AXCRE.VIVN.TO109.37%
15ExiaIN.CNNNO.VEMC.V107.64%
16TheGalvanizerCGE.VVTT.VIN.CN105.97%
17IronMan07EGT.VMRS.VFDM.CN82.16%
18StarFireGAL.VAQA.TOGUG.V75.57%
19rjuniorOWCPPHOTBLO.CN75.01%
20camwow9MRS.VADK.VSIC.V67.78%
21OnlyflawsMARL.VMAW.TOGTT.V65.19%
22AaronVTT.VNXE.TOSBB.TO64.49%
23MimibegaloMMS.VPYR.VPLI.TO61.76%
24ckETG.TOMAD.VTK.V60.30%
25AllanION.VTUD.VWLF.V59.80%
26K2RTG.AXAZM.AXOPW.V59.00%
27BrettCrossADZ.VAMY.VXMG.CN55.77%
28JTOOO.VSIC.VTK.V53.55%
29TeeveeNXE.TOPLU.VCNL.TO52.15%
30R44EGT.VMRS.VSIC.V51.86%
31MiningCatalystMED.VGTT.VWHN.V50.16%
32EvenprimeTK.VNRN.VVTT.V49.67%
33DanielCEM.VEFR.TOPLS.AX49.56%
34icemanEFR.TOAAZ.VPLG.TO48.06%
35MassimomMRS.VHPQ.VFGD.V44.27%
36StoneminerTK.VME.TOPNN.V43.70%
37Mxpx80YD.VLIB.CNMEI.V43.24%
38strakpaoAMY.VXMG.CNMMS.V42.44%
39LucabrasiADZ.VWRI.VOPW.V42.27%
40QuantumNXE.TOVTT.VWAF.V41.82%
41B1984EGT.VMRS.VVIV.V40.56%
42bman97EGT.VMRS.VVIV.V40.56%
43RichardBuffetAMY.VGLH.CNXMG.CN40.44%
44GoldfingerGXU.VION.VOCN.V40.00%
45PepekVTT.VMRZ.VNNO.V38.52%
46FaxingBerlinRTM.VTK.VIZN.V37.91%
47davidABN.VSKE.VKG.V37.74%
48FischlaenderRYR.VMON.VMEK.V36.62%
49jerrio78EHT.VMRS.VVIV.V35.38%
50PhotoJ*CXO.AXGQC.VTK.V32.45%
51PinnsvinNXE.TOXBICPD.TO30.21%
52StealinatorPNN.VDEF.VSBB.TO28.77%
53TinyBullStocksPNN.VWCE.VIRI.V27.41%
54CommodityProFIN.CNMRS.VEGT.V26.13%
55jhmPEMCSNG.VADG.V20.76%
56VaughanPNN.VRYR.VVTT.V20.25%
57FiatCGE.VRYR.VVEM-H.V20.21%
58kayoRYR.VSIC.VADK.V19.34%
591969EnigmaEGT.VQIC.VFIN.CN19.26%
60muskieNGC.VADZ.VCNX.V18.99%
61SarbPNN.VCLE.VXOP.V18.52%
62RockedRedCOR.VCXO.VPAW.V17.97%
63SnoekDUSTGDXSJDST17.14%
64MesroBBI.VWUC.CNTNY.CN16.49%
65SotallyToberMAG.TOMRZ.VWML.V15.69%
66CriticalInvestorMIN.VVTT.VNCX.V15.40%
67GoldrushPEA.VBLANKBLANK15.03%
68HighheatHUMRFLTBRNXT.V14.62%
69ClaptonNXE.TOGPH.VUSA.TO13.24%
70motoroljaITH.TOVTT.VWAF.V12.41%
71EmpireJSE.VORG.VAFE.V12.13%
72TronAZX.VIVN.TOPGM.V11.84%
73MarkusR.TOML.VTCO.V11.04%
74schischiEFR.TOLIX.VF.V10.62%
75DrilltrackerREL.VREG.VSNG.V10.32%
76YlrVRX.TOBLANKBLANK10.08%
77RangerbentmanPNN.VALM.VMTB.V9.12%
78poolmanNXE.TORZZ.VNGD.TO8.34%
79WaltercLWLGIB.VNB.TO6.24%
80LukeJacksonGMV.VADZ.VF.V5.87%
81Newager23EQT.VAVA.VSPA.V5.38%
82sihvNTY.VBCN.VPE.V5.03%
83wiz099MMS.VAMY.VGLH.CN0.80%
84JACHapVTT.VBBB.VIVS.V-2.16%
85Truth Never ToldCAS.TOVEONIDCC-2.32%
86NobshereSVG.VPTK.VSIR.V-2.53%
87AlGreeneACU.VEGT.VIPWR-2.67%
88greenmetalsCDB.VIVN.TOCNL.TO-2.79%
89500WedgeYD.VNXE.TOION.V-4.03%
90AlockettMARL.VCNL.TOGUY.TO-4.53%
91EusticeQRM.TOCXN.TOBKM.V-5.01%
92ScroogeMcduckGLH.CNINV.TOEAT.CN-5.55%
93megavossSMB.VCUU.VACG.CN-7.65%
94BedragPNN.VCSPG.VLIC.V-7.85%
952pacENW.VMOX.VRGC.V-7.98%
96UjmsAMY.VEGT.VPNN.V-8.74%
97PurpleKushEGT.VPNN.VAMY.V-8.74%
98xenophonSBR.TOPRU.TOSVB.TO-9.62%
99FinanzrTGZ.TOEFR.TOAXU-9.81%
100ScruffASQ.VAA-H.VBLANK-10.57%
101BruceWayneSSL.TOSNG.VADG.V-11.12%
102MinakiMMS.VBEE.VVIV.V-11.56%
103SergioMMS.VAMY.VEVR.V-11.64%
104m00tpointNRN.VVTT.VPNN.V-12.55%
105JosephMurphyANX.TORAB.VMAE.V-12.74%
106wolffAUG.TONRN.VNXE.TO-14.02%
107NickMSR.AXPNL.AXAQI.AX-14.21%
108kjmGQC.VPGM.VLIO.V-15.17%
109jnbarbuMMS.VGPH.VABR.V-15.36%
110BSREG.VNAN.VPTM.TO-15.96%
111Dutch_patienceEGT.VHPQ.VAMY.V-16.94%
112LtrSIC.VRTM.VMEK.V-17.16%
113TomjosdSVB.TOSBR.TOSPA.V-17.95%
114TerrysteenAMY.VSEV.TOR.TO-19.34%
115madmannNDM.TOSCY.TOPGD.TO-20.22%
116ogiCDB.VCXO.VTLT.V-22.22%
117Buyhigh420NUR.CNAFI.CNSJL.V-22.47%
118ayeyouWPQ.VSEK.VBLANK-22.62%
119UpticksEGT.VMMS.VZEN.V-23.22%
120RodSSP.VPLG.TOAUG.TO-23.70%
121BrecciaCGD.VFRK.VADZ.V-25.93%
122SpikeNGQ.TOSNM.VPXX.TO-26.58%
123DJSVTT.VNRN.VPGX.V-27.18%
124ChatyakBBB.VVTT.VDXD.V-28.15%
125GoodieEGT.VOEE.VADK.V-28.65%
126dirkdigglerWPQ.VPGX.VMED.V-29.59%
127DKARY.VEQT.VAAN.V-30.41%
1286furlongsLTE.VIMEX.VCSG.V-31.67%
129DrjOOO.VEGT.VEXO.V-33.61%
130MaxhuntlyWKG.VBX.TODW.TO-33.67%
131LetsgetreadyRPX.VMN.VDBL.V-34.62%
132MuttMEK.VGSA.VRTM.V-36.86%
133Sugar-DogAMY.VFIN.CNCNZ.V-37.48%
134EpsteinResearchTCO.VAZR.VNIM.V-37.73%
135EkimDIA.VPGD.TOSCY.TO-38.83%
136CautiousNowNRN.VME.TOGMV.V-40.73%
137LeeIDM.VSNG.VTGX.V-41.71%
138supra48MMS.VEHT.VIMEX.V-43.73%
139longzzzzzMEI.VCXB.VRGC.V-48.29%
140SilverEGT.VPNN.VUSO.V-48.65%
141MickTKX.VSMB.VRKR.V-53.13%
142NewbieIDM.VMXSGR.TO-54.41%
143NoSoup4UEVR.VBXR.VRML.V-55.56%
144BullishELT.VGPH.VNRN.V-58.29%
145ExcelsiorJAG.TOSGN.VMXSG-59.89%
146newstrackerR.TOTMB.TOCDB.V-67.02%